BOTDEP-studien

Injeksjon av botox i pannen for behandling av depressive symptomer hos eldre.

Ifølge undersøkelser rammer alvorlig depresjon mellom 2 - 4 % av befolkningen over 65 år, mens lettere grad av depresjon forekommer blant 15 - 20 % av befolkningen over 65 år. Vi skal undersøke effekten av en ny behandling av depressive symptomer med injeksjon med botulinumtoksin (botox) i pannen.

Om studien

Ifølge undersøkelser rammer alvorlig depresjon mellom 2 - 4 % av befolkningen over 65 år, mens lettere grad av depresjon forekommer blant 15 - 20 % av befolkningen over 65 år. Dersom man ikke behandler depresjon tilfredsstillende vil ca. en tredjedel av eldre gå alderdommen i møte med en betydelig nedsatt funksjonsevne og redusert livskvalitet. Den største faren ved depresjon er selvmord. En del av pasientene viser ingen eller bare delvis respons til behandling. Medikamentelle behandlingsmuligheter er ofte begrenset på grunn av bivirkninger eller kontraindikasjoner.

Vi skal undersøke effekten av en ny behandling av depressive symptomer med injeksjon med botulinumtoksin (botox) i pannen. En enkel glabellare injeksjon av botulinumtoksin har vist i flere kontrollerte randomiserte studier overraskende rask og positiv effekt i behandling av depressive symptomer som varte over 3 måneder. Den type behandling har vist effekt hos voksne, men har ikke blitt undersøkt hos eldre over 64 år.

Botulinumtoksin er et stoff som lammer muskulaturen ved at overføring av nerveimpulser til muskulaturen blokkeres midlertidig. Følelsene våre uttrykkes med ansiktsmuskulaturen, som igjen sender tilbakemelding til hjernen for å forsterke disse følelsene. Ved å behandle ansiktsmuskler med botox blir denne syklusen forstyrret. I denne behandlingen skal muskler som er aktivert i forbindelse med depressive følelser lammes og det antas at dette bidra til en bedring i stemningsleiet.

Vitenskapelig tittel

Glabellar injeksjon med botulinumtoksimn som behandling av depressive tilstander hos eldre

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter over 64 år med depressive symptomer.

Inklusjonskriterier: alder >64, ICD-10: F32.1,F32.2, F33.1 eller F33.2 Eksklusjonskriterier: akutt intervensjonsbehov, akutt suicidalitet, ustabilt allmentilstand, tidligere behandlinger med botulinumtoksin, substansmisbruk/forskrivning av opiater eller benzodiazepiner, blodfortynnende behandling

Hva innebærer studien?

Pasienter som ønsker å delta får fem injeksjoner fordelt på to tidspunkter, de får delta på kliniske studier og bidra med utfylling av spørreskjemaer.

Alle deltakere skal få en behandling med botulinumtoksin og en behandling med placebo (saltvann), men rekkefølgen tildeles ut fra tilfeldighet (randomisert-overkryssningsstudie).

Studien varer i 16 uker og det er ingen kompensasjon eller dekning av utgifter for deltakere.

Ved å delta vil du få en psykiatrisk utredning og oppfølging under studieperioden. Det er mulig at du kan oppleve en bedring av sinnsstemningen under behandlingsforløpet. 

Behandlingen blir brukt ved depresjon, men er nok mest brukt i kosmetisk medisin.

Behandlingen kan gjennomføres i tillegg til vanlig behandling som for eksempel behandling med medisiner.  Medisiner må ikke endres 4 uker før start av behandling i studien eller i løpet av studieperioden fordi det kan gi feil i studieresultatet. Hvis en endring i din vanlige behandling er nødvendig så kan din deltagelse i studien avbrytes.

Vær oppmerksom

Det er ikke dokumentert alvorlige, vedvarende eller varige bivirkninger, men midlertidige bivirkninger kan opptre:
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere) 

  • Rødhet, hevelse, irritasjon, utslett, kløe, stikking, smerter, ubehag, prikking eller blåmerker på injeksjonsstedet
  • Hodepine

Vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 100 brukere)

  • Trette øyne eller uklart syn, hengende øvre øyelokk, hovne øyelokk, vandige øyne, tørre øyne, rykninger i musklene rundt øyet
  • Midlertidige lammelser i ansiktet

Mindre vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 1000 brukere)

  • Synsforstyrrelser, tåkesyn eller dobbeltsyn
  • Svimmelhet
  • Kløe, utslett
  • Allergiske reaksjoner
  • Lidelser som påvirker øyebevegelsene

Sjeldne (forekommer hos 1 til 10 av 10 000 brukere) 

  • Ujevnt utslett som klør

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til studien kan du ta kontakt med Benedikt Römer, telefon 51515177, benedikt.romer@sus.no.