Individuell plan og koordinator

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan (IP). Koordinator skal oppnevnes om du har rett på en individuell plan, men skal også tilbys selv om du takker nei til å bruke individuell plan som verktøy.

Formålet med individuell plan og koordinator er å: 

  • sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer
 
Ved behov for tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som skal sørge for at planen blir utarbeidet og koordinere arbeidet.
 
Spesialisthelsetjenestens ansvar innebærer blant annet å; 
 
  • avklare behov for og informere om retten til individuell plan 
  • kontakte koordinerende enhet i kommunen slik at planprosessen kan settes i gang så raskt som mulig
  • samarbeide med koordinator for pasienter som allerede har en plan
  • medvirke i planarbeidet samsvar med den enkeltes behov
  • utarbeide individuell plan dersom pasienten bare har behov for tjenester fra spesialisthelsetjenesten
Det er koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten og kommunene som har det overordnede ansvaret for individuell plan og koordinator. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering.
 

Mer om individuell plan​​ og koordinator 

 Sist oppdatert 22.12.2023