Habiliteringstilbud i Helse Stavanger HF

Habilitering av barn, unge og voksne er et sammensatt fagfelt som grenser opp mot og samarbeider med andre fagområder i spesialisthelsetjenesten.

Habilitering i spesialisthelsetjenesten handler om en tverrfaglig innsats for bedring av funksjonsevne, helse og livskvalitet gjennom utredning, diagnostikk, behandling og tiltak, der det er behov for kompetanse på spesialisthelsetjenestenivå. Habiliteringstjenestene i spesialisthelsetjenesten samarbeider med flere andre aktører som; kommunale tjenester, fastlege, andre spesialisthelsetjenester, nasjonale kompetansesentre, Statped, pårørende og eventuelt hjelpeverge.

Habilitering

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.

Målgruppe​

Barn, unge og voksne som trenger spesialisert helsehjelp pga. medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av kompleks og sammensatt karakter. I målgruppen er bl.a. ulike syndromer, barn med forsinket eller avvikende motorisk eller kognitiv utvikling, utviklingshemming og ulik tilleggsproblematikk, autismespekterforstyrre​lser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser.

Oppgaver

Utredning, diagnostisering, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring

Habiliteringstjenesten i Helse Stavanger HF er fordelt på fire ulike avdelinger. For mer informasjon om målgrupper og henvisning se under.


Sist oppdatert 24.05.2023