Hospitering

Helse Stavanger og kommunene omkring har inngått en avtale om gjensidig hospitering for ansatte med helse og sosialfaglig bakgrunn.

Hospiteringsordningen er for tiden ikke aktiv. Ordningen starter opp igjen så snart nye rammer og retningslinjer er på plass.

Man kan velge om man vil hospitere en eller to uker, (gjelder både for ledere og andre). Vi ønsker at hopitantene velger den første av uken i Helse Stavanger da vi har en felles introduksjonsdag. Dersom dette ikke er mulig, oppfordres man alikevel til å delta på den dagen.

Det er viktig å være nøyaktig når man beskriver hva målet med hospiteringen er. Overordnet mål for hospiteringen er å bedre samhandlingen mellom første- og andrelinjetjenesten. Programmet blir endelig utformet på bakgrunn hospitantenes søknad. Spørsmål angående ordningen kan rettes til virksomhetens kontaktperson.

Vi oppfordrer alle til å fylle ut søknadsskjema elektronisk.

Søknadsskjema hospitering

For fysioterapeuter og ergoterapeuter gjelder kun hospitering en av ukene om høsten.

Flytskjema søknadsprosess

Praktisk informasjon til hospitanten

Retningslinjer for hospiteringsordning

Sist oppdatert 03.01.2024