Arkiv 2016.

Labnytt: Midlertidig ordning for RhD-profylakse til RhD-negative i uke 28

Som kjent er rutinene for oppfølging av RhD-negative gravide i svangerskapet endret, med prøvetaking til RHD-genotyping av foster i svangerskapsuke 24 og profylakse i uke 28. Endringen gjelder gravide med 1. prøve i svangerskapet etter 01.09.16.

Avdelingssjef/avdelingsoverlege Gunn Kristoffersen
Publisert 24.11.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Seksjon for analyse – immunhematologi
Avdelingssjef/avdelingsoverlege Gunn Kristoffersen
Tlf: 51518826


Profylaksen i uke 28 var planlagt å skulle gis til den gravide hos fastlege/jordmor. Siden den praktiske gjennomføringen av den nye ordningen fortsatt ikke er på plass, og for å ivareta medisinsk forsvarlig praksis, har fagdirektør i Helse Vest innført en midlertidig ordning:

I den midlertidige ordningen skal svarrapport på føtal RHD-genotyping sendes til rekvirent og til fødepoliklinikken ved Stavanger universitetssjukehus. Svarrapporten gjelder som henvisning til fødepoliklinikken. Fødepoliklinikken vil deretter kalle inn den RhD-negative gravide til time for RhD-profylakse i uke 28.

Ordningen trer i kraft fra og med 7.11.2016.

Prøve til føtal RHD-genotyping i uke 24 må tas på 6 ml EDTA-glass. Dette er spesialglass som kan bestilles fra Avd. for medisinsk biokjemi ved Stavanger universitetssjukehus. Rutiner for forsendelse av svangerskapsprøver og prøver til føtal RHD-genotyping er ikke endret.

Ved rekvirering av svangerskapsprøver og prøve til føtal RHD-genotyping, er det svært viktig at termin oppgis på rekvisisjon.

Minner også om at alle kvinner må få utfyllende informasjon om hvorfor man tar prøve til foster RHD-genotyping, fra sin fastlege/jordmor ved prøvetaking.