Arkiv 2014: Prøver merket med feil pasient-ID

I løpet av det siste halve året har avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin mottatt flere prøver som er merket med feil pasient-ID

Publisert 07.02.2017


Avvikene oppdages ved at det ikke er samsvar mellom resultatet på prøven og tidligere prøvesvar. Dette kan gi alvorlige konsekvenser for pasienten.

En påminnelse om viktige elementer i forbindelse med blodprøvetaking:

• Pasienten skal oppgi fullt navn og fødselsnummer.
• Prøvene skal merkes med navn, fødselsnummer (11 siffer) og prøvetakingsdato.
• Prøvene skal merkes før prøvetaking.
• Prøvetaker skal signere rekvisisjonen.

I Veileder for transfusjonstjenesten i Norge - 7. utgave 2014 står det i forbindelse med identitetssikring:
11.1.2 Pasienter
Pasienter innlagt på sykehus skal ha påsatt identifikasjonsarmbånd med opplysning om navn og 11-sifret fødselsnummer i forbindelse med prøvetaking og transfusjon. Det skal foreligge prosedyrer for identitetssikring ved prøvetaking, transfusjon og påsetting av identifikasjonsarmbånd. Før det tas blodprøve som skal brukes til blodtyping, antistoffscreening eller forlikelighetsundersøkelser, skal pasienten identifiseres. Hvis pasienten kan gjøre rede for seg, identifiseres hun/han ved at navn og fødselsdato/fødselsnummer oppgis av pasienten selv. Dette skal kontrolleres mot etiketten på prøveglasset. Deretter skal den som tar prøven kontrollere navn og fødselsnummer på identifikasjonsarmbåndet mot etiketten på prøveglasset. Hvis pasienten ikke kan gjøre rede for seg, godtas det at kun identifikasjonsarmbåndet kontrolleres. Prøveglasset skal merkes med pasientens fulle navn og fødselsnummer før prøven tas. Prøveglasset merkes også med avdelingsnavn, prøvetakingsdato og tidspunkt. Prøvetakers signatur må dokumenteres på rekvisisjonen eller elektronisk i labdatasystemet. Prøveglassene skal oppbevares i en uke fra prøvetakingsdato. Ved polikliniske prøvetakinger hvor identifikasjonsarmbånd ikke kan skaffes til veie, må pasienten identifisere seg ved navn og fødselsnummer.
 
Publisert av  Gunn Kristoffersen, avd. sjef/avd. overlege   03.07.2014