Arkiv 2014: Overlevering av prøvesvar til rekvirenter som omfattes av legemiddelassistert rehabilitering

For å sikre konfidensialitet og for å ivareta taushetsplikten overfor pasientene, vil avdelingen skjerpe inn rutinene for overlevering av prøvesvar pr. telefon. Forespørsler om prøvesvar fra andre enn rekvirent blir henvist til hoved rekvirentene LAR-Stavanger og LAR-Fonna.

Publisert 07.02.2017


Endrede rutiner for utgivelse av telefonsvar fra Avdeling for medisinsk biokjemi


Overlevering av prøvesvar til rekvirenter:

I de tilfellene vårt personell ikke med sikkerhet kjenner rekvirenten er rutinen at vi kontrollerer og/eller ringer tilbake på det telefonnummeret som vi, eventuelt telefonkatalogen, har registrert på rekvirenten. For å sikre at overleveringen er riktig forstått, vil vi be rekvirenten gjenta prøvesvarene.

Tolking av prøvesvar:

Ved ønske om hjelp til tolking av prøvesvar vil rekvirenten bli satt over til ansvarlig fagbioingeniør.

Overlevering av prøvesvar til pasient/pårørende:

Prøvesvar overleveres ikke direkte til pasienter eller pårørende, vi henviser til rekvirerende lege. All svaravgivelse pr. telefon blir loggført i vårt laboratoriedatasystem. Nytt svar vil bli sendt til rekvirenten med analysekommentar: ”Svaret er ringt til «fullt navn på mottaker»”.

Vi håper for forståelse for at vi skjerper rutinene da vi anser det som nødvendig for å sikre at prøvesvar ikke kommer i feil hender.  ​

 

 
Publisert av  Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi