Arkiv 2014: Innføring av reflekstesting i cervixcytologi (livmorhalsscreening)

Lavgradige celleforandringer i cervixprøver mottatt fra 1.7.2014 vil undersøkes med HPV-test i samme prøve.

Publisert 07.02.2017

Refleks HPV-testing blir fra 1.7. 2014 innført i Norge som ledd i Nasjonale retningslinjer for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, http://www.kreftregisteret.no/no/Forebyggende/Masseundersokelsen-mot-livmorhalskreft/ .  Dvs. at HPV-test gjøres i samme prøve som celleprøven. Fordelen med reflekstesting er at kvinner som ikke trenger oppfølging får dette avklart med analyser i den samme prøven, og ikke må komme tilbake etter 6-12 måneder som nå. Dette vil særlig gjelde ASCUS (atypiske plateepitelceller av usikker betydning) med negativ HPV-test.
For mer detaljer, se: http://www.kreftregisteret.no/Global/Cervix/flytskjema.pdf

I tillegg vil en i en overgangsfase fortsette med oppfølging av allerede påviste forandringer, slik en har gjort siden 1.7.2005. http://www.kreftregisteret.no/PageFiles/1744/2014_Flytskjema_med_taksttekst.pdf
Dvs. at det i en periode vil være 2 ulike opplegg for lavgradige celleforandringer i livmorhalsen, avhengig av kvinnens historikk og når prøven er mottatt i cytologilaboratoriet.