Arkiv 2014: Informasjon om undersøkelse av underlivsprøver fra kvinner

I 2010 ble strategirapporten «Mikrobiologiske undersøkelser ved underlivsinfeksjoner» utgitt fra Folkehelseinstituttet. I tråd med denne, og i likhet med andre laboratorier i Norge, innfører vi nye retningslinjer for dyrkning av underlivsprøver fra kvinner.

Publisert 07.02.2017

​Indikasjon for dyrkning:
•​Underlivsprøver fra barn under 15 år
•Prematur vannavgang eller prematur fødsel
•Feber/infeksjonstegn ved fødsel
•Utredning av sår og erosjoner i underlivet
•Uttalte symptomer/slimhinneforandringer
•Residiverende vulvovaginitt
•Mistanke om toksisk sjokksyndrom
•Komplisert soppvaginitt (se under)
•Mistanke om infeksjon etter operative inngrep (abort, fødsel, spiralinnsetting)
•Invasive prøver (abscessaspirat, pipelleprøver, biopsier)
Prøver som ikke faller inn under nevnte kriterier dyrkes vanligvis ikke og besvares med følgende kommentar: ​«Det er ikke angitt tilstrekkelig indikasjon for undersøkelse av prøven, konferer informasjonsskriv datert 14.03.14. Laboratoriet kan kontaktes for supplering av kliniske opplysninger. Prøven oppbevares i 1 uke». Laboratoriet mottar en rekke prøver med fluor vaginalis som eneste kliniske opplysning. Sammenhengen mellom dyrkningsresultat og fluor vaginalis er dårlig dokumentert hos voksne, og dyrkning i disse tilfellene har lite nytte. Gode kliniske opplysninger og angivelse av prøvetakningsmetode og lokalisasjon er av stor betydning for om prøven blir undersøkt og hvordan funnet vurderes.

Utredning av fluor vaginalis, bakteriell vaginose og ukompliserte soppinfeksjoner i underlivet kan med fordel utføres pasientnært, og det vises til nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/antibiotika/gynekologiske-infeksjoner).

Komplisert soppvaginitt betegnes som:
•​Residiverende episoder/terapisvikt
•Alvorlige symptomer eller funn
•Mistenkt eller påvist Candida-infeksjon hos spesielle pasienter (diabetes mellitus, alvorlig syk, immunsupprimert, graviditet, andre vulvovaginale tilstander).
Infeksjon ved spiralbruk forekommer sjelden. Dyrkning av cervixsekret med tanke på Actinomyces spp. er ikke indisert da en del kvinner er kolonisert med denne mikroben. Ved mistanke om Actinomyces infeksjon hos langtidsspiralbrukere må det tas aspirat eller biopsi fra infeksjonsfokus. Prøven dyrkes i 7 dager. Dersom spiralen sendes inn for dyrkning, vil denne dyrkes i 2 dager med tanke på agens som gir akutte infeksjoner.

Dyrkning av Neisseria gonorrhoeae er uendret og gjøres ved klinisk og/eller epidemiologisk mistanke. Bakterien dør lett under transport. Prøver til dyrkning med tanke på N. gonorrhoeae må derfor ankomme laboratoriet innen 1 døgn etter prøvetakning.
 
Publisert av  Olav Natås, avdelingsoverlege   19.03.2014