Alfa synuclein - potensiell biomarkør ved Parkinsons sykdom og andre nevrodegenerative sykdommer med Levy-legeme patologi

Ny doktorgrad ved NKB

Marthe Gurine Førland ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) disputerer torsdag 19. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen: «Cerebrospinal fluid alpha-synuclein. A potential biomarker for Parkinson’s disease and other neurodegenerative disorders with Lewy pathology».

Publisert 17.09.2019
Sist oppdatert 27.07.2023
marthe førland portrett

Marthe G. Førland disputerer 19. september

Førland har i doktorgraden undersøkt om α-synuklein kan brukes som biomarkør for diagnose og prognose av Parkinsons sykdom, og om den kan hjelpe å skille mellom Parkinons sykdom, Demens med Lewy legemer og Alzheimers sykdom på et tidlig stadie. 

Sykdommene har i tidlig fase stor overlapp av symptomer og kan være vanskelig å skille fra hverandre. I arbeidetr fant Førland at α-synuklein, som er involvert i patologien til alle tre sykdommene, ikke kan brukes for å skille mellom disse sykdommene i tidlig fase. α-synuklein kunne heller ikke brukes for å predikere fremtidig sykdomsforløp hos pasienter med Parkinsons sykdom. Men en kombinasjon av α-synuklein-målingene og målinger av tau, et annet protein involvert i patologien til disse sykdommene, hadde en vesentlig bedre diagnostisk verdi enn begge proteinmålingene enkeltvis.

Det ble i arbeidet utviklet og validert en ny metode for å måle α-synuklein i spinalvæske for å måle dens konsentrasjoner i pasienter med Parkinsons sykdom, Demens med Lewy legemer og Alzheimers sykdom. Pasientene har deltatt i større kliniske studier som følger pasientene over lang tid.
Dette arbeidet er et bidrag i jakten på å finne biomarkører for Parkinsons sykdom og andre relaterte nevrodegenerative sykdommer. Funnene tilsier at α-synuklein ikke kan brukes som en markør for diagnose eller prognose av Parkinsons sykdom, eller hjelpe til i differensialdiagnose mellom Parkinsons sykdom, Demens med Lewy legemer eller Alzheimer’s sykdom.
En har målt den native, monomere varianten av α-synuklein, men det finnes også flere modifikasjoner av α-synuklein som er av stor interesse. Førland og forskningsgruppen ved NKB vil derfor forske videre på å måle fosforylert-, oligomer-, eller misfoldet α-synuklein. 

Både prøveforelesning og disputas foregår i Aula, SUS og er åpne for alle interesserte.

Prøveforelesningen "The use of imaging for the diagnosis of PD and DLB "
holdes kl. 09.15, mens selve disputasen starter kl 11.00.


Marthe Gurine Førland
E-post: marthe.forland@hotmail.com

1. opponent:    Dr. Anja Hviid Simonsen, Danish Dementia Biobank
2. opponent:    Dr. Sara Hall, Minnesklinikken, Malmø
3. medlem av komiteen:  Professor Lutz Eichacker, Universitetet i Stavanger
Disputasen blir ledet av Instituttleder Gro Johnsen, Institutt for kjemi og biovitenskap, 
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Hovedveileder: 
Førsteamanuensis Dr. Jodi Maple Grødem, Universitetet i Stavanger/SUS Medveileder: Professor Guido Alves, Stavanger Universitetssykehus SUS