Fokus på tidlig sykdom

Alfa-synuklein som biomarkør ved Parkinsons sykdom

Forskere ved NKB har nylig publisert nye funn på alfa-synuklein ved tidlig Parkinsons sykdom.

Publisert 16.09.2019
Sist oppdatert 27.07.2023

Førsteforfatter Marthe Førland sammen med sisteforfatter Johannes Lange 

Første- og sisteforfatter Førland og Lange ser for seg at både alfa-synuklein og tau kan bidra i et panel av biomarkører for diagnostikk av nevrodegenerative sykdommer i fremtiden.

Alfa-synuklein er et protein man har hatt forhåpninger til som potensiell biomarkør i differensialdiagnostikken ved Parkinsons sykdom. Proteinet er lite, kan måles i cerebrospinalvæske, og er hovedkomponenten i proteinavleiringene i nervecellene som kjennetegner Parkinsons sykdom. Avleiringene danner Lewy-legemer som også finnes i andre nevrodegenerative sykdommer som f.eks. demens med Lewy-legemer, og Alzheimers sykdom.

I arbeidet har Marthe Førland og medforfattere analysert prøver av spinalvæske fra ParkVest- og DemVest-pasienter fra diagnosetidspunktet. Studien bekrefter tidligere funn, at alfa-synukleinkonsentrasjonene er lavere ved Parkinsons sykdom enn hos personer uten nevrodegenerativ sykdom. Men det er stor overlapp mellom gruppene. Dette gjør at alfa-synuklein isolert sett ikke kan brukes til å stille diagnosen. Førland fant også at alfa-synukleinkonsentrasjonen i spinalvæske var lavere hos pasienter med tidlig demens med Lewy legemer og tidlig Alzheimers sykdom, igjen med stor overlapp mellom gruppene. Sykdomsgruppene kan derfor ikke skilles fra hverandre bå bakgrunn av konsentrasjon av alfa-synuklein.

Videre undersøkte man om en kombinasjon av alfa-synuklein og proteinet tau kan brukes som støttende diagnostisk verktøy ved diagnostisering. To tidligere studier har antydet at forholdet mellom alfa-synuklein og tau kan ha større diagnostisk verdi enn hver enkelt markør alene, men det er ikke undersøkt hos pasienter i tidlig fase av sykdommen. Funnene i studien viser at forholdet mellom alfa-synuklein og tau øker den diagnostiske verdien, selv om resultatene fortsatt ikke er gode nok for bruk som klinisk verktøy. Både alfa-synuklein og tau kan tenkes å gå inn i et framtidig panel av biomarkører brukt i diagnostisering.

Prosjektet er støttet av Norges Parkinsonforbund og Helse Vest RHF.

The value of cerebrospinal fluid α-synuclein and the tau/α-synuclein ratio for diagnosis of neurodegenerative disorders with Lewy pathology