Park Vest

ParkVest - Parkinsonstudien på Vestlandet og i Aust-Agder

Logo ParkVest studien
I november 2004 ble det satt i gang et forskningsprosjekt om Parkinsons sykdom på initiativ fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser (NKB). Prosjektet fikk navnet ParkVest.

Ansvarlige for prosjektet er professor Guido Alves ved NKB og professor Ole Bjørn Tysnes ved Haukeland Universitetssykehus. ParkVest-studien er et samarbeidsprosjekt mellom de nevrologiske avdelingene i Helse Vest og Nevrologisk avdeling ved Sørlandet sykehus, Arendal. Hensikten med prosjektet er å kartlegge funksjonsevne og forekomsten av en rekke motoriske og ikke-motoriske problemer hos en gruppe nydiagnostiserte pasienter med Parkinsons sykdom og følge de opp med undersøkelser i 10 år. Studien er nå utvidet med ytterlige 10 år.

Parkinsons sykdom er en progredierende nevrodegenerativ sykdom av ukjent årsak. Det har tidligere vært relativt liten interesse for hvordan sykdommen utvikler seg både klinisk og patologisk-anatomisk i hjernen. I 2003 ble det fremsatt en hypotese av nevropatologer som hevder at sykdommen utvikler seg fra hjernestammen og etter hvert til høyere nivåer i hjernen i en forutbestemt anatomisk sekvens. Denne hypotese har vakt betydelig oppmerksomhet, og er et av de mest sentrale temaene innen internasjonal parkinsonforskning i dag.

Målsetningen for prosjektet var å inkludere 200 pasienter med nyoppdaget Parkinsons sykdom og 200 kontrollpersoner. Prosjektet startet opp november 2004 og i løpet av vinteren 2007 hadde alle inkluderte pasienter og kontrollpersoner vært til baseline undersøkelse. I alt inngår 269 pasienter i incidence-undersøkelsen og 212 av disse ga informert samtykke til å delta i selve ParkVest-studien som er en longitudinell kohort studie. 179 kontrollpersoner er inkludert i studien.

Gjennomføring av protokollen går etter planen og vi er nå i gang med 9-års kontroller. Databasen i ParkVest-studien omfatter generelle og sykdomsspesifikke anamnestiske opplysninger, kliniske undersøkelser, billeddiagnostikk (MR), kognitive og nevropsykiatriske testresultater, søvn rapportering, registrering av mestring og informasjon om biologisk materiale og lab analyser. I tillegg kommer opplysninger fra pårørende.

For mer informasjon om ParkVest-studien vises det til egen hjemmeside: www.parkwest.no. Her finnes også oversikt over publiserte artikler fra studien.

Sist oppdatert 30.11.2017