Stavangerstudien om avhengighet og forløp:

Stayer-studien

Stayerstudien er en longitudinell forløpsstudie av kognitive, psykologiske og sosiale endringsprosesser blant 208 rusavhengige som nylig har blitt rusfrie. Forløpsstudien startet i 2012 og skal følge mennesker med en avhengighet over 10 år.

En gull løvetann

Datainnsamlingen vil være ferdigstilt i 2025. Målet med studien er å bidra til en bedre forståelse av tilfriskningsprosesser ved rusavhengighet, risikofaktorer for tilbakefall og verdien av å bruke ulike kartleggingsverktøy i behandling og oppfølging av denne gruppen. 

Stayer-studien er pågående, og vil gi innsikt i flere forhold knyttet til den longitudinelle utviklingen av rusvansker i årene som kommer. 

1) Beskrivelse av klinisk tilfriskning fra rusmiddelavhengighet

2) Beskrivelse av personlige tilfriskningsprosesser fra rusmiddelavhengighet

3) Innsikt i ulike kognitive kartleggingsverktøy som kan brukes for pasienter med rusvansker, og 

4) Identifisere hyppigheten av pasienter med borderline intellektuell fungering i ruspopulasjonen. ​​

Det er så langt klare implikasjoner for klinisk praksis på feltet.  Forskningen underbygger spesielt viktigheten av individuelt tilpasset behandling, og timingen av intervensjoner i behandling av rusvansker.

Så langt har Stayer-studien bidratt med forskning som gir kunnskap om langtids utfall og tilfriskningsprosesser hos folk med rusmiddelavhengighet, og en rekke pågående prosjekter vil bidra ytterligere til dette. Totalt vil prosjektet gi et bredt kunnskapstilfang om kognitive, psykologiske og sosiale faktorer for behandling av rusvansker, og vil være av betydning for videreutvikling og forbedring av de kliniske tjenestene for denne gruppen. ​​

Stayer-studien

Aleksander
Prosjektleder av Stayer er Aleksander Hagen Erga​, som også er forskningsleder på KORFOR. Det finnes mange både pågående og avsluttede prosjekter som tar i bruk Stayer-dataene. Her er en beskrivelse av prosjektene:​​

Stayer-prosjekterKvalitative undersøkelser av langvarige endringsprosesser etter rusavhengighet
thomas


​Thomas Solgård Svendsen, Helse Stavanger HF
​​Prosjektperiode: 2021 - 2027
Deltakende helseregion: HV​​
Recovery er et begrep som ofte brukes til å beskrive prosesser der mennesker jobber for å håndtere sin rusbruk og symptomer knyttet til bruken. Det blir ofte understreket at slike prosesser optimalt skal lede til et mer meningsfullt liv for den det gjelder, blant annet ved å utvikle seg til å bli et aktivt samfunnsmedlem. 

Det er en internasjonal mangel på langtidsstudier som handler om slike langvarige endringsprosesser. Fokuset i rusforskningsstudier er ofte på rusbruk eller fravær av rusbruk, uten at sosiale faktorer undersøkes. Hva som skal til for å greie å gjøre slike store endringer i eget liv er dermed uklart. 

Dette prosjektet vil samle inn intervjudata fra mennesker som har vært i recovery-prosesser de siste 10 årene, for å undersøke individuelle og sosiale områder som var viktige for deltakerne i deres langvarige endringsprosesser. Dette er kunnskap som kan skape nye beskrivelser av hva som kreves både av individet som skal gjøre endringene, deres sosiale nettverk, og hva rusbehandling og oppfølgingstjenester kan bidra med når slike endringer skal skje.


​Psychological and social factors in long-term relapse of Substance Use Disorder (SUD).
Fredrik


​Fredrik Dreyer Moe, UiS
Prosjektperiode: 2019 – 2022
Deltakende helseregioner: HV​
Prosjektet undersøker noen sosiale og psykologiske faktorers innflytelse på tidlige og sene tilbakefall over fem år. Vi utforsker om disse faktorene har forskjellig innflytelse mht når de forekommer i recovery, dvs om det er ulike årsaker til tidlige versus sene tilbakefall. 


​From substance use to full participation in society. A qualitative study of long-term recovery processes
mariann


Mariann Iren Vigdal, Høgskulen på Vestlandet
Prosjektperiode: 2020-2024
Deltakande helseregionar: HV

Ph.d.-prosjektet undersøker korleis menneske som er i ein langvarig​​​ recovery prosess etter eit alvorleg rusproblem har erfart den sosiale endringsprosessen. I forskingsprosjektet søker vi å få kunnskap om korleis menneske har opplevd prosessen med å få venner utanfor rusmiljøet, det å bygge opp eit nytt sosialt nettverk og kva oppleving dei har av å høyre til i sosiale fellesskap.


​​Personality traits among recovering pSUD-patients.
Elise


Elise Constance Fodstad, Helse Stavanger HF & UiB
Prosjektperiode: 2020 – 2026
Deltakende helseregion: HV

Ph.d.​​-prosjektet undersøker personlighetstrekk i Stayer. Forskningsspørsmålene er hvordan instrumentet NEO-PI-R fungerer i denne populasjonen, hvordan Stayer-deltakerne skiller seg fra gjennomsnittet i personlighetstrekk, hvorvidt personlighetstrekk påvirker og endres ved recovery.Kognisjon og avhengighet
jens


​​Jens Hetland, Helse Stavanger HF & UiB
Prosjektperiode: 2020 – 2024
D​eltakende helseregion: HV
En betydelig andel av pasienter med ruslidelser har kognitive forstyrrelser, som problemer med impulshemming, oppmerksomhet og resonnering. Slike vansker kan gjøre tilfriskning vanskelig. Det er derfor behov for gode kartleggingsmetoder for å avdekke kognitive forstyrrelser for pasienter som mottar behandling for ruslidelser. Økt kunnskap om hvordan kognitive forstyrrelser påvirker pasienters tilfriskning vil bidra til å gi behandling tilpasset pasienter med samtidig ruslidelser og kognitive forstyrrelser. Ph.d. – prosjektet undersøker forekomst av kognitive forstyrrelser ved hjelp kognitive kartleggingsinstrumenter tilpasset klinisk bruk. Videre undersøkes hvorvidt resultater fra slike kartleggingsinstrumenter kan predikere lang​​tids behandlingsutfall samt hvordan kognitive forstyrrelser samvirker med inntak av rusmidler og psykisk uhelse.


Impulsivity in patients with pSUD – an evaluation using CPT-II.

Samarbeidsprosjekt mellom KORFOR og OUS. 
Kontaktperson KORFOR: Aleksander H. Erga
Prosjektperiode: 2019 – 2022.
Deltakende helseregioner: HV; HSØ

The five year recovery trajectory of neuropsychological performance in polysubstance abusers.

Egon Hagen, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2016 – 2026.​


Days of abstinence when initiating treatment for SUD – a survival analysis of SMS data.

Aleksander H. Erga, Helse Stavanger HF & UiB
Prosjektperiode: 2020 – 2022. 
Deltakende helseregion: HV

​Kjennetegn ved polikliniske og inneliggende pasienter i rusbehandling fra Stayer-studien

Master-prosjekt, Målfrid Braadland, Helse Stavanger HF, 2019 – 2020

The role of anhedonia in the recovery of Psud.

Cecilie Linbåge Karlsen, Helse Stavanger HF, UiO    
Prosjektperiode: 2019 – 2021. 
Deltakende helseregion: HV. 

Factor structure  of Moca in PSUD

Samarbeidsprosjekt mellom KORFOR, Tyrili, Nasjonal Kompetansetjeneste TSB og RusForsk. 
Kontaktperson KORFOR: Aleksander H. Erga
Prosjektperiode: 2019 - 2021
Deltakende helseregioner: HV, HSØ

Døgnrytme, tidsopplevelse og dagliglivsorganisering.Tid, søvn og avhengighet

Aleksander H. Erga og Sverre Nesvåg, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2013 - 2021
Deltakende helseregion: HV​

Cognitive and psychological functioning in patients with substance use disorder; from initial assessment to one-year recovery

Egon Hagen, Helse Stavanger HF/UiB
Prosjektperiode: 2015 - 2018
Deltakende helseregion: HV​

Inn i det ukjente: En sosiologisk analyse av fortellinger om avhengighet, endring og anerkjennelse

Inger Eide Robertson, Helse Stavanger HF/UiS
Veiledere: Sverre Martin Nesvåg
Prosjektperiode: 2018 - 2021
Deltakende helseregion: HV​

2023

Hetland J, Hagen E, Lundervold A, J, Erga A, H: Performance on Cognitive Screening Tests and Long-Term Substance Use Outcomes in Patients with Polysubstance Use Disorder. Eur Addict Res 2023. doi: 10.1159/000528921

2022

Elise Constance Fodstad, Anastasia Ushakova, Ståle Pallesen, Egon Hagen, Aleksander Hagen Erga and Eilin Kristine Erevik.
Personality and substance use disorder: Characteristics as measured by NEO-personality inventory–revised. Front. Psychol., 07 November 2022


Aleksander H. Erga, Sverre Nesvåg, Ingrid Elin Dahlberg & James R. McKay
(2022): Persistent sleep problems among people in recovery from substance use disorders: a mixed methods study, Addiction Research & Theory, 

A. Belfrage, A. L. M. Njå, E. Fodstad, J. Årstad, S. Lunde, T. Lid, et al.
Traumatic Experiences and PTSD-symptoms in Polysubstance Use Disorder: A comparison of recovered versus current users
In press in Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2022 

M. Veseth, T. S. Svendsen, S. Nesvaag, C. Moltu, L. Davidson and J. Bjornestad
"And then the rest happened"- A qualitative exploration of the role that meaningful activities play in recovery processes for people with a diagnosis of substance use disorder Subst Abus 2022 Vol. 43 Issue 1 Pages 260-266


2021 

Moe FD, Moltu C, McKay JR, Nesvåg S, Bjornestad J. Is the relapse concept in studies of substance use disorders a 'one size fits all' concept? A systematic review of relapse operationalisations. Drug Alcohol Rev. 2021 Nov 18. doi: 10.1111/dar.13401​. Epub ahead of print. PMID: 34792839.

Hetland, J., Braatveit, K. J., Hagen, E., Lundervold, A. J., & Erga, A. H. (2021). Prevalence and Characteristics of Borderline Intellectual Functioning in a Cohort of Patients With Polysubstance Use Disorder. Frontiers in Psychiatry, 12. doi:10.3389/fpsyt.2021.651028

Veseth, M., Svendsen, T. S., Nesvaag, S., Moltu, C., Davidson, L., & Bjornestad, J. (2021). "And then the rest happened"- A qualitative exploration of the role that meaningful activities play in recovery processes for people with a diagnosis of substance use disorder. Subst Abus, 1-7. doi:10.1080/08897077.2021.1941506​

Veseth, M., Moltu, C., Svendsen, T. S., Nesvåg, S., Slyngstad, T. E., Skaalevik, A. W., & Bjornestad, J. (2019). A Stabilizing and Destabilizing Social World: Close Relationships and Recovery Processes in SUD. Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, 6(1), 93-106. doi:10.1007/s40737-019-00137-9​

Svendsen, T. S., Veseth, M., McKay, J. R., Bjornestad, J., Erga, A. H., Moltu, C., & Nesvåg, S. (2021). Securing Participant Engagement in Longitudinal Substance Use Disorder Recovery Research: A Qualitative Exploration of Key Retention Factors. Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health. doi:10.1007/s40737-021-00222-y

Robertson, I. E., Sagvaag, H., Selseng, L. B., & Nesvaag, S. (2021). The hunt for a job: narrating the process of gaining employment for people in recovery from lives dominated by drug use. Drugs: Education, Prevention and Policy, 1-10. doi:10.1080/09687637.2021.1973962

Robertson, I. E., Sagvaag, H., Selseng, L. B., & Nesvaag, S. (2021). Narratives of Change: Identity and Recognition Dynamics in the Process of Moving Away From a Life Dominated by Drug Use. Contemporary Drug Problems, 48(3), 204-222. doi:10.1177/00914509211027075

Erga, A. H., Honsi, A., Anda-Agotnes, L. G., Nesvag, S., Hesse, M., & Hagen, E. (2021). Trajectories of psychological distress during recovery from polysubstance use disorder. Addiction Research & Theory, 29(1), 64-71. doi:10.1080/16066359.2020.1730822

2020

Svendsen, T. S., Bjornestad, J., Slyngstad, T. E., McKay, J. R., Skaalevik, A. W., Veseth, M., Nesvaag, S. (2020). “Becoming myself”: how participants in a longitudinal substance use disorder recovery study experienced receiving continuous feedback on their results. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 15(1). doi:10.1186/s13011-020-0254-x

2019

Andreassen, O., Bronnick, K., Nja, A. L., Furulund, E., & Nesvag, S. (2019). The Effect of High-Intensity Interval/Circuit Training on Cognitive Functioning and Quality of Life During Recovery From Substance Abuse Disorder. A Study Protocol. Front Psychol, 10, 2564. doi:10.3389/fpsyg.2019.02564

Bjornestad, J., Svendsen, T. S., Slyngstad, T. E., Erga, A. H., McKay, J. R., Nesvag, S., . . . Moltu, C. (2019). "A Life More Ordinary" Processes of 5-Year Recovery From Substance Abuse. Experiences of 30 Recovered Service Users. Front Psychiatry, 10, 689. doi:10.3389/fpsyt.2019.00689

Bjornestad, J., Veseth, M., Berg, H., Davidson, L., McKay, J. R., Moltu, C., . . . Nesvag, S. (2019). Reports of the benefits of drug use from individuals with substance use disorders. Psychother Res, 1-10. doi:10.1080/10503307.2019.1677965

Robertson, I. E., & Nesvag, S. M. (2019). Into the unknown: Treatment as a social arena for drug users' transition into a non-using life. Nordisk Alkohol Nark, 36(3), 248-266. doi:10.1177/1455072518796898

2018

Hagen, E., Sømhovd, M., Hesse, M., Arnevik, E. A., & Erga, A. H. (2018). Measuring cognitive impairment in young adults with polysubstance use disorder with MoCA or BRIEF-A – The significance of psychiatric symptoms. Journal of Substance Abuse Treatment, 97, 21-27. doi:10.1016/j.jsat.2018.11.010

2017

Svendsen, T. S., Erga, A. H., Hagen, E., McKay, J. R., Njå, A. L. M., Årstad, J., & Nesvåg, S. (2017). How to Maintain High Retention Rates in Long-Term Research on Addiction: A Case Report. Journal of Social Work Practice in the Addictions, 17(4), 374-387. doi:10.1080/1533256x.2017.1361831

Hagen, E., Erga, A. H., Nesvag, S. M., McKay, J. R., Lundervold, A. J., & Walderhaug, E. (2017). One-year abstinence improves ADHD symptoms among patients with polysubstance use disorder. Addictive Behaviors Reports, 6, 96-101. doi:https://doi.org/10.1016/j.abrep.2017.08.005

Hagen, E., Erga, A. H., Hagen, K. P., Nesvag, S. M., McKay, J. R., Lundervold, A. J., & Walderhaug, E. (2017). One-year sobriety improves satisfaction with life, executive functions and psychological distress among patients with polysubstance use disorder. J Subst Abuse Treat, 76, 81-87. doi:10.1016/j.jsat.2017.01.016

2016

Hagen, E., Erga, A. H., Hagen, K. P., Nesvag, S. M., McKay, J. R., Lundervold, A. J., & Walderhaug, E. (2016). Assessment of Executive Function in Patients With Substance Use Disorder: A Comparison of Inventory- and Performance-Based Assessment. J Subst Abuse Treat, 66, 1-8. doi:10.1016/j.jsat.2016.02.010​ 

Sist oppdatert 07.09.2023