BrukerPlan: Informasjon til registrerte brukere

Helse Stavanger har besluttet å midlertidig stanse alle innsamling av data med personopplysninger til BrukerPlan til det er gjennomført en personvernkonsekvensutredning og etablert et system for å informere de registrerte brukerne.

Publisert 22.10.2021
Sist oppdatert 07.09.2023

Det har i perioden 2011-2021 vært flere avvik knyttet til innsamling og behandling av personopplysninger om brukere av kommunale tjenester med rusmiddelavhengighet og/eller alvorlige psykiske helseproblemer til helseregisteret og kartleggingsverktøyet BrukerPlan. Helse Stavanger har midlertidig stanset all innsamling av data med personopplysninger til BrukerPlan og meldt avviket til Datatilsynet.

En del av avviket handler om at Helse Stavanger ikke har ivaretatt personvernet til brukerne som er registret i BrukerPlan godt nok. Det vil si at vi ikke har en oversikt over hvem som har hatt tilgang til personsensitive data om de registrerte. Helse Stavanger har imidlertid ingen indikasjoner på at personopplysninger er på avveie eller har vært åpent tilgjengelig.

Et annet kritikkverdig forhold i avviket er at kartlagte brukere ikke har mottatt god nok informasjon om sine rettigheter som registrert i vårt helseregister.

Helse Stavanger har besluttet å midlertidig stanse alle innsamling av data med personopplysninger til BrukerPlan til det er gjennomført en personvernkonsekvensutredning og etablert et system for å informere de registrerte brukerne.

Helse Stavanger samarbeider med brukerorganisasjoner for å sikre at informasjonen vi sender ut i størst mulig grad når de registrerte.

For spørsmål knyttet til informasjonen over, ta kontakt med personvernombudet til Helse Stavanger på personverombudet@sus.no.​