BrukerPlan: Avvik og stans i innsamling og bruk av data med personopplysninger

Det har i perioden 2011-2021 vært flere avvik knyttet til innsamling og bruk av personopplysninger til helseregisteret og karleggingsverkøyet BrukerPlan. Helse Stavanger har midlertidig stanset innsamlingen.

Publisert 22.10.2021
Sist oppdatert 07.09.2023

Det gjelder personopplysninger om brukere av kommunale tjenester med rusmiddelavhengighet og/eller alvorlige psykiske helseproblemer. 

Helse Stavanger sendte avviket til Datatilsynet 24. september 2021. Det omfatter følgende: ​

 • Helse Stavanger har samlet inn personopplysninger om brukere fra NAV og barnevern, uten nødvendig lovhjemmel.
 • Helse Stavanger har ikke sørget for god nok informasjon til brukerne.
 • Personopplysninger som forhold beskrevet i punktene over har vært brukt av Helse Stavanger til analyser, prosjekter og forskning.
 • To medarbeidere ved Helse Stavanger har behandlet data i BrukerPlan uten nødvendig vedtak fra Helsedirektoratet.
 • Helse Stavanger har, uten lovhjemmel, tilgjengeliggjortpersonopplysninger til et forskningsprosjekt og én studentoppgave.
 • Helse Stavanger har, uten lovhjemmel, tilgjengeliggjort personopplysninger for kommuner. 

11. oktober 2021 orienterte Helse Stavanger i tillegg Datatilsynet om at medarbeidere i kommuner har hatt muligheten til å knytte seg til andre enheter og se personopplysninger i den tekniske løsningen som ble brukt i BrukerPlan i 2016. Det ble også varslet om manglende behandlingsprotokoll for data med personopplysninger Helse Stavanger mottok som del av et forskningsprosjekt. 

13. oktober 2021 ble all innsamling til BrukerPlan midlertidig stanset. Innsamlingen vil ikke gjenopptas før Helse Stavanger har gjennomført en personvernkonsekvensutredning, og det er etablert et system for å informere de registrerte brukerne.

Helse Stavanger og de regionale kompetansesentrene for rus (KoRus) følger opp kommuner som har, eller kan ha, mottatt data med personopplysninger.

Helse Stavanger har også i egne møter informert brukerorganisasjoner og Helsedirektoratet om saken. Helsedirektoratet holder Helse- og omsorgsdepartementet orientert.   

Parallelt som arbeidet med avviket pågår, tar Helse Stavanger en generell gjennomgang på foretaksnivå for å sikre etterlevelse av personopplysningsloven.  

Fakta om BrukerPlan

 • BrukerPlan er et helseregister og verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge tjenester til personer med rusmiddelavhengighet og/eller behov for psykisk helsehjelp.
 • Formålet med BrukerPlan er å få kunnskap om omfanget av tjenester til denne
  brukergruppen, og om forventet etterspørsel etter tjenester på dette området.
 • Statistikken skal gi grunnlag for å utforme den kommunale ruspolitikken, gi bedre beslutninger om prioritering av brukergrupper og en bedre evaluering av tjenestetilbudet.
 • På nasjonalt plan skal statistikken bidra til datagrunnlag for utformingen av den nasjonale politikken for psykisk helsearbeid og rusarbeid.​


Informasjon til registrerte brukere​