Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning

Forskning og formidling

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus. KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

En bygning med en gruppe hester på taket

Prosjektoversikt

 

Prosjektoversikt 

 

Prosjektleder: Aleksander Hagen Erga
Stayer


Stayerstudien er en longitudinell forløpsstudie av kognitive, psykologiske og sosiale endringsprosesser blant 208 rusavhengige som nylig har blitt rusfrie. Forløpsstudien startet i 2012 og skal følge mennesker med en avhengighet over 10 år. Datainnsamlingen vil være ferdigstilt i 2026. Målet med studien er å bidra til en bedre forståelse av tilfriskningsprosesser ved rusavhengighet, risikofaktorer for tilbakefall og verdien av å bruke ulike kartleggingsverktøy i behandling og oppfølging av denne gruppen. Stayer-studien bygger på internasjonal forløpsforskning som er blitt utført de 25 siste årene. Forskningen underbygger viktigheten av at hjelpen må være lett tilgjengelig, at en må sikre kontinuitet i behandling og at behandlingstilbudene må skreddersys til den enkelte pasient.
 
Stayer-studien har foregått så lenge at den trenger en nettside, se Stayer-studien​ for mer informasjon om studien og underprosjektene.

Prosjektleder: Torgeir Gilje Lid

Helse og alkohol

 

Alkoholstudien er forskning på metoder og arenaer for identifikasjon og intervensjon overfor personer med skjult alkohol-problematikk. Med vår forskning og vårt fag- og tjenesteutviklingsarbeid på dette området ønsker vi å bidra til mer tilgjengelige tjenester, redusert varighet av ubehandlet alkoholproblematikk og styrket evne til egen-endring. KORFOR har en omfattende formidlingsvirksomhet på dette temaet og vektlegger det internasjonale samarbeidet på dette feltet.

Se også regjeringens alkoholstrategi.

A multi-centre registry study on patient trajectories after interventions for alcohol-related health problems

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode: 2017 - 2022
Deltakende helseregion: HV HSØ HN HMN

Holdninger til å spørre om alkoholvaner i helsevesenet

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF
Prosjektperiode:
Deltakende helseregion: HV

Allmennpraksis

Alkoholforbruk i Norge har økt sterkt, og relativt mest hos eldre. Korte, samtalebaserte tiltak hos allmennlege og digitale tiltak kan hver for seg være nyttige, men effekten er lav og de anvendes lite i vanlig praksis. Prosjektets mål er å undersøke anvendbarheten av en identifikasjonsstrategi (pragmatisk case finding), og en digital støttebehandling som supplement til standard oppfølging

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektmedarbeider: Sebastian Potthoff,
Prosjektperiode: 2019-2021​
Deltakende helseregion: HV HSØ

 

Helse

Pilot Helse

Prosjektleder: Torgeir Gilje Lid
Prosjektmedarbeidere: Anne Lill Mjølhus Njå, Einar Furulund, Aleksander Wågan Skålevik og Siri Lunde
 
Gjennom kulturendring og kunnskapsutvikling hos ansatte er målet for prosjektet å øke frekvensen av systematisk bruk av trening, samtidig som pasienten får kunnskapsbasert veiledning og støtte til å se sammenhengen mellom livsstilvaner som røyking, inaktivitet, søvnvaner, kosthold og rusmiddelbruk på den ene siden, og helse på den andre siden. På denne måten kan vi forebygge sykdom og prematur død i pasientgruppen.

Prosjektet vil starte med å undersøke to problemstillinger:
1) I hvilken utstrekning tilbys fysisk aktivitet og trening som en del av behandlingen til pasienter i TSB.

2) Hvordan oppfatter ansatte i TSB sin egen helse og livsstil, og hvordan oppfatter de sine muligheter til å drive helsefremmende aktiviteter på jobb i klinisk arbeid.
 

ATLAS4LAR - Kartlegging og behandling av lungesykdom i legemiddelassistert behandling

Lars Thore Fadnes, Universitetet i Bergen

Prosjektmedarbeidere: Einar Furulund (PhD), Torgeir Gilje Lid
Prosjektperiode: 2020-2024​

Pasienter med ruslidelser som får legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en gruppe med høy sykdomsbyrde, redusert livskvalitet og høy risiko for tidlig død [1, 2]. I Stavanger skal vi teste ut en multimodal intervensjon rettet mot lungesykdom og risikofaktorer for lungesykdom blant personer med oppfølging på LAR poliklinikker i Bergen og Stavanger (arbeidspakke 3, [WP3])

 

Oral Helse i fengsel

Prosjektledere: Kjersti Berge Evensen, PhD, psykologspesialist, TkROG
Prosjektmedarbeidere: Linda Næss (jurist, tannpleier, TkROG), Vibeke Hervik Bull (PhD, forskningsleder TkROG), KORFOR, Kriminalomsorgen-region vest, Stavanger fengsel
Prosjektperiode: 2021-​

Prosjektet ønsker å utvikle og undersøke effekten av en intervensjon på innsatte i fengsel for å øke de innsattes muligheter til å ta vare på egen oral helse. Prosjektet ledes av Tannhelsetjenesten kompetansesenter rogaland(TkROG) i samarbeid med KORFOR. Les gjerne mer om prosjektet.

 
 

Blålys-prosjektet

Prosjektleder: Sverre Martin Nesvåg

Formålet med dette prosjektet er å forberede et større prosjekt om markerte endringer og svingninger i helse og livssituasjon blant ROP-pasienter (målgruppen for FACT).
Vi ønsker å få frem detaljerte beskrivelser av hva som faktisk kjennetegner situasjoner når livssituasjonen blir virkelig ille, slik at vi ut fra det kan ta stilling til hvilket hjelpebehov disse pasientene har og hvilken hjelp de får.

Andre


POINT

Torgeir Gilje Lid, Helse Stavanger HF

Prosjektmedarbeider: Kine Gjesdal (PhD), Post doc. i prosjektet
Prosjektperiode: 2021-2025
Deltakende helseregion: HV

Du kan lese om dette prosjektet på flere andre sider: 

CADDI-studien

Prosjektleder: Aleksander hagen Erga
Prosjektmedarbeidere: Jens Hetland
Prosjektperiode: 2023-


Avdelingen har vært i media og hatt flere presentasjoner internt og eksternt om COVID-19 prosjektene. Les mer om dette her


 
 
 

Sist oppdatert 23.04.2024