Forum

Pasientsentrert forskning med fokus på eldremedisin, herunder demens og miljøbehandling.

Helen G. Wigestrand
Epost: helwig@sus.no


Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) skal i kraft av å være et kompetansesenter bidra til spredning av kunnskap om forskning, og være en aktør i forhold til å rekruttere/bistå studenter i deres forskningsarbeid knyttet til eldremedisin. Med eldremedisin menes fysiske, psykiske og sosiale tilstander som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt. SESAM holder til på universitetssykehuset i Stavanger, psykiatrisk divisjon, bygg E.

Formål med Forum

Møtested for forskere på masternivå og oppover, der de som ønsker å skrive en masteroppgave eller Phd, både kan få anledning til å delta i forskningsprosjekter som enten er initiert av SESAM, eller i prosjekter hvor SESAM er en samarbeidspart. Forum skal være et faglig møtested der studentene kan få råd og veiledning av fagpersoner tilknyttet senteret, og et sted der de kan sitte og skrive på prosjektene sine. De vil også kunne få mulighet til å delta på Faglunsj, som arrangeres ​i SESAMs lokaler hver mandag fra klokken 11.30-12.15. Forumet gjelder også for de som planlegger eller ønsker å ta en masterutdanning, og dermed kan få mulighet til en god start.

Forum er en arena der studentene kan drøfte sine forskningsprosjekter med andre studenter og fagfolk, og få nyttige ​innspill og tilbakemeldinger på sitt arbeid. Faglunsj vil kunne være et aktuelt forum å presentere sitt forskningsarbeidet i.

Ressurspersoner i Forum kan også fungere som hovedveiledere eller biveiledere i forskningsprosjekter, alt etter forskningens innhold og karakter, eller bistå med rådgiving og/eller veiledning i forhold videre henvisning til personer/institusjoner med den rette forskningskompetansen.

Målgruppe

De som ønsker å forske på temaer som omhandler eldremedisin/demens og miljøbehandling på mastergradsnivå og Phd-nivå i primær- og spesialisthelsetjeneste i Helse Vest.


Sist oppdatert 04.07.2016