Om SESAM

​Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt. Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjeneste er en forutsetning for utvikling av gode og sammenhengende helsetjenester til eldre. Kompetansesenteret har samhandling som et særskilt ansvarsområde. SESAM skal også være en kompetansebase for kommunehelsetjenesten.

SESAM skal bidra til å styrke forskning og fagutvikling innenfor fagfeltet eldremedisin. Kompetansesenteret skal  arbeide for å styrke samarbeidet om forskning og fagutvikling mellom helseforetakene, kommunene og andre sentrale samarbeidspartnere.
Kompetansesenteret har ansvar for å stimulere til og koordinere forskning og fagutvikling.

SESAM har fokus på nettverksbygging i regionen. Målet er å oppnå regional forankring ved at kompetanse- og fagutvikling skjer på tvers av helseforetaks- og nivågrensene. Kompetansesenteret har ansvar for å etablere og koordinere tverrfaglige regionale fagfora og nettverk. 

Senteret skal delta i undervisning i grunnutdanning, videreutdanning og etterutdanning, og gi råd og faglig støtte for på den måten å bidra til å spre ny kunnskap i hele regionen. 


Sist oppdatert 21.09.2022