SESAM tar brukermedvirkning i forskning på alvor

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) har utarbeidet en veileder for brukermedvirkning i forskning som forskere og brukere vil ha stor nytte av.

Publisert 21.09.2023
Sist oppdatert 26.09.2023

SESAMs veileder

Klikk på bildet over for å åpne veilederen som PDF-fil:

Brukermedvirkning i forskning

SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) er lokalisert ved Stavanger universitetssjukehus og ble opprettet i 2010 av Helse Vest, med professor Ingelin Testad som senterleder. SESAM skal bidra til faglig utvikling av helsetjenester til eldre i regionen gjennom å utvikle og drive samhandlingsarenaer, nettverksbygging, fagutvikling, forskning og formidling. Brukerperspektivet står sterkt i arbeidet ved SESAM, og ett av hovedmålene er å ha brukermedvirkning i alle forskningsprosjekter.

Et overordnet mål for SESAM er at brukermedvirkning skal føre til økt relevans og bedre kvalitet i forskningen. Det å involvere brukere kan bidra til at det forskes på aspekter ved tjenestene som i større grad reflekterer brukernes perspektiv og behov. Resultatet kan da føre med seg ny kunnskap som helsetjenestene og brukerne har nytte av, samt optimalisere implementering og formidling av forskningsresultater.

WiseAge: SESAMs plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement

WiseAge er SESAM sin plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement, og ble etablert i 2015. Den skal være et møtested for dialog mellom brukere, samfunnsaktører og næringsliv, helsepersonell og forskere. Gjennom WiseAge har som mål å fremme mulighetene som brukermedvirkning i forskning og kunnskapsutvikling skaper i et aldrende samfunn. Eldres kompetanse og erfaring er viktig for å utvikle forskning som tar utgangspunkt i erfarte problemstillinger. Målet med WiseAge er å bidra til å utvikle robuste og effektive modeller for helsetjenester som tar utgangspunkt i de teknologiske, demografiske og helsemessige endringene som vil skje framover. WiseAge har et eget erfaringspanel for forskning som ledes av seniorrådgiver Anne Torsvik Henriksen. Alle søknader om prosjektmidler sendt fra SESAM behandles i erfaringspanelet.  WiseAge er organisert under SESAM og må følge SESAM og Helse Vest sine styringsmodeller og organisasjonsregler. Forskningen ved SESAM er den røde tråden i alt arbeidet til WiseAge.

SESAMs veileder for brukermedvirkning i forskning

Målet med veilederen er å framheve og systematisere arbeidet med brukermedvirkning i forskningen på SESAM for å sikre at samarbeidet mellom bruker og forsker blir en naturlig del av hele forskningsprosessen.​

En veileder forplikter forskerne, og gir et utgangspunkt for å kunne arbeide systematisk med brukermedvirkning. Forskerne slipper å «starte på null» i forhold til brukermedvirkning.  

Brukermedvirkning i forskning er en del av oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene. Brukermedvirkning er ikke lovpålagt, men det er likevel et krav fra myndighetene, og i utlysning av midler fra nasjonale forskningsprogrammer er ofte brukermedvirkning obligatorisk. Det er utarbeidet Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning, og denne danner utgangspunktet for vår forståelse av brukermedvirkning.

Veilederen er utarbeidet for WiseAge-medlemmer, brukerrepresentanter, medlemmer i WiseAge erfaringspanel, og alle som er involvert i forskning ved SESAM.

Hvorfor er brukermedvirkning så viktig?

Brukermedvirkning i forskning er med på å demokratisere forskningen ved at de som forskningen angår, også får medvirke i prosessen. I tillegg kan brukermedvirkning bidra til bredere prosesser og perspektiver i forskningen på grunn av det unike perspektivet brukere og pårørende kan tilføre.

Et overordnet mål for SESAM er at brukermedvirkning skal føre til økt relevans og bedre kvalitet i forskningen. Det å involvere brukere kan bidra til at det forskes på aspekter ved tjenestene som i større grad reflekterer brukernes perspektiv og behov. Resultatet kan da føre med seg ny kunnskap som helsetjenestene og brukerne har nytte av, samt optimalisere implementering og formidling av forskningsresultater.

Figuren under, som også brukes av Stiftelsen Dam, gir en oversikt over områder og faser i forskningsprosjekter hvor det er mest hensiktsmessig å involvere brukere:

Brukermedvirkning i forskning 
 

Illustrasjonen er utarbeidet av EUPATI (Warner et al., 2018) og bearbeidet til norsk av Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)/Oslo universitetssykehus (2017).

Forskerskole for brukere

En viktig forutsetning for brukermedvirkning i forskning er at brukerne får tilstrekkelig opplæring. Derfor arrangerer SESAM forskerskole for brukere 2-3 ganger i semesteret. Forskerskolen er åpen for alle og inneholder grunnkurs i forskningsforståelse og fordypningssamlinger. Forskerskolen har som mål å bidra til at brukerrepresentanter føler seg kvalifisert til å bidra i forskning og gir en felles forståelse og vokabular for brukere og forskere.

Sitat 
 

Artikkelforfatterne er medlemmer i Athena - SESAMs helsefaglige forskningsgruppe. Gruppen ble etablert i 2014, for å fokusere på skrive- og refleksjonsarbeid innen helsefaglig forskning.

Athena 

​​​​

Kilder

FORMI brukermedvirkerbase. Hentet fra: FORMI brukermedvirkerbase - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Helse Vest, Helse Nord, Helse Midt, & Helse Sør-Øst. (2018). Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten.

Warner, K., See, W., Haerry, D., Klingmann, I., Hunter, A., & May, M. (2018). EUPATI guidance for patient involvement in medicines research and development (R&D); guidance for pharmaceutical industry-led medicines R&D. Frontiers in medicine, 5, 270.​​​