Hva er nøkkelen til implementering av velferdsteknologi i primærhelsetjenesten?

Første artikkel i Martha Therese Gjestsen sin PhD studie er publisert. Dette er en PhD studie som er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom SESAM/Stavanger universitetssjukehus, Regionalt Forskningsfond vest ved Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger og IRIS.

Publisert 29.09.2017
Sist oppdatert 07.05.2018

Martha.jpg

Martha Therese Gjestsen

Foto: Elisabeth Tønnesen

I Gjestsen sin artikkel, What are the key contextual factors when preparing for successful implementation of assistive living technology in primary elderly care? A case study from Norway, publisert i BMJ Open, var hensikten å identifisere kontekstuelle faktorer på ulike organisatoriske nivå som kan guide implementering av velferdsteknologiske intervensjoner i primærhelsetjenesten.

De viktigste kontekstuelle faktorene som ble identifisert i studien, var insentiver fra eksterne aktører på makronivå, ledelse, samt arbeidstakernes fokus og organisatorisk modenhet på meso nivå. Også på mikronivå var organisatorisk modenhet en viktig faktor, sammen med motivasjon til endring. Ledere i kommunen var godt kjent med offentlige føringer for bruk av velferdsteknologi, slik det er uttrykt i politiske dokumenter, mens helsepersonell på mikronivå i liten grad kjente til dette. Ett funn i studien var imidlertid at helsepersonell er motivert til å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger, men en generell mangel på organisatorisk modenhet i kommunen, ved for eksempel manglende teknologisk infrastruktur og tilgjengelige ressurser er et hinder.

Les hele artikkelen her