Årlig fagdag i geriatri ved Førde Sentralsjukehus

Gode helsetjenester til den skrøpelige eldre pasient

21. september ble den årlige fagdagen i geriatri arrangert på Førde Sentralsjukehus. Målet for fagdagen er å sette fokus på den eldre pasienten i spesialisthelsetjenesten, bygge kompetanse i geriatrifaget og styrke engasjementet med arbeid for eldre.

Publisert 30.11.2023
Et par kvinner som står i et rom med mikrofon
Kristin Aas Nordin, fag og administrativ koordinator SESAM og Greta Gard Endal, fagutviklingsjukepleiar og regional ressursperson for SESAM i Hels​e Førde.

Arrangementet er et samarbeid mellom Helse Førde HF og SESAM (Regionalt kompetansesenter i eldremedisin og samhandling) og både medisinsk avdeling, ortopedisk avdeling og sykehjemslege har vært involvert i planleggingen.

Gode helsetjenester til den skrøpelige eldre pasienten

Tema for fagdagen var “Gode helsetenester til den skrøpelege eldre pasienten”.

Den skrøpelige eldre pasienten møter man både på ulike avdelinger i spesialisthelsetjenesten, hos fastlegen og i kommunehelsetjenesten. Det er en sårbar pasientgruppe som ofte er multisyke, noko som gjør at akutt sykdom kan gi et komplekst sjukdomsbilete.

Dette krever god kompetanse hos helsepersonall både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

Arena for erfaringsdeling og relasjonsbygging

Det møtte ca 80 deltakere på fagdagen og mellom 35-40 fulgte fagdagen digitalt. Det var en god fordeling mellom ansatte i Helse Førde, fastleger, personal fra pleie- og omsorgstjenestene og andre faginteresserte. Slik er det ein god arena for å dele erfaringer og bygge relasjoner mellom ulike faggrupper.

Viktig faglig oppdatering

Fagdagen er godkjent til 7 kurstimer i allmennmedisin, sykehjemsmedisin og geriatri i Den norske legeforening. Den er også godkjent med 7 timer i Norsk Sykepleieforbund, tellende til klinisk stige.

Årlig arrangement

Fagdagen i geriatri er et årlig arrangment og planleggingen av ny fagdag høsten 2024 starter allerede over nyttår.