NOR-DLB-studien

I denne studien undersøker vi de tidlige sykdomsmekanismene ved Parkinsons sykdom og demens ved Lewy–legemer og Lewy-legeme sykdom. Målet med prosjektet er å utvikle nye og bedre metoder for å kunne gi en sikker diagnose til denne pasientgruppen. Vi vil følge opp deltagerne årlig, og flere norske og europeiske sentra deltar i prosjektet.

NOR-DLB-logo
​​

Demens med Lewy-legemer (DLB) er den nest vanligste formen for demens etter Alzheimers sykdom. Personer som har utviklet DLB kan ha flere symptomer, blant annet sviktende hukommelse eller en opplevelse av å se personer eller objekter som ikke er tilstede. De kan også oppleve varierende grad av oppmerksomhet og våkenhet, og flere opplever at det er stort behov for mye søvn på dagtid. Noe av utfordringen med denne pasientgruppen er mangelen på gode diagnostiske verktøy for å påvise sykdommen og forutsi sykdomsutviklingen.​

Målet med prosjektet er å utvikle nye og bedre metoder for å kunne gi en sikker diagnose til denne pasientgruppen. Vi vil følge opp deltagerne årlig, og flere norske og europeiske sentra deltar i prosjektet.

Vitenskapelig tittel:
«European DLB consortium: diagnostic and prognostic biomarkers in dementia with Lewy bodies, a multicenter inte​​rnational initia​​tive​»​

Du kan ta del i denne studien dersom du

  • er 50 år eller eldre
  • har demens med Lewy-legemer, Parkinsons demens eller Alzheimers sykdom 
  • snakker norsk flytende 
  • har en tilgjengelig studiepartner som kan delta i studien

 Du kan ikke ha annen type demens enn nevnt over, eller

  • ​​Alvorlig eller livstruende tilstander
  • Post – stroke demens eller annen intrakraniell patologi/kirurgi
  • Langvarig (5 år) bruk av antipsykotika

Deltagelse i prosjektet innebærer årlig oppfølging med kognitive tester og kontroll hos studielege. Ved oppstart blir det tatt blodprøver og spinalpunksjon (oppsamling av ryggmargsvæske). Det kan også bli aktuelt med andre undersøkelser som MR av hodet og EEG. Det blir også gjort en kartlegging av eventuelle kroppslige forandringer ved en grundig legeundersøkelse, og en vurdering av eventuelle depressive plager, søvnvansker og funksjonalitet i dagliglivet. Flere av disse prosedyrene og undersøkelsene er standard i utredningen av en demenssykdom.

Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også ditt samtykke til at avidentifiserte opplysninger og biologisk materiale oppbevares, analyseres og behandles hos våre samarbeidspartnere, også i utlandet. ​Ved å samarbeide med andre som forsker på det samme, er det lettere å finne svar på forskningsspørsmålene våre og svarene vi kommer frem til blir mere korrekte når flere personer deltar. Dersom materiale og opplysninger sendes til utlandet vil det skje i tett samarbeid med og under ledelse av den norske prosjektledelsen. ​

Dersom du ønsker å delta, undertegner du en samtykkeerklæring. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. 

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte din lokale kontaktperson.

​Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av prosjektet når disse publiseres. Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Deltagelse i prosjektet bidrar til verdifull informasjon for at vi skal kunne utvikle bedre metoder og verktøy til diagnostisering og behandling av DLB-diagnosen. Deltakelse kan innebære flere undersøkelser eller prosedyrer enn ved vanlig utredning.


Kontaktinformasjon
Studien gjennomføres ved Stavanger Universitetssjukehus i samarbeid med en rekke andre universitet i Europa. 

Er du interessert og vil vite mer, eller ønsker du å delta i forskningsprosjektet kan du sende en e-post til: sesamforskning@sus.no, eller ringe vår studietelefon: 51 51 29 47,
eller mobil 90 79 92 85. 
Sist oppdatert 11.10.2022