Hjerne

DERAIL-studien

Delirium er en akutt innsettende forvirringstilstand, med endringer i hukommelse, konsentrasjon og våkenhet.  Vi har startet en studie om delirium ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). I prosjektet vil vi inkludere pasienter som er minst 65 år gamle og innlegges akutt på sykehuset (SUS).

DERAIL Logo​Delirium, eller forvirring, forekommer hos 11-42% av eldre mennesker som innlegges akutt på sykehus. Delirium debuterer akutt, varierer gjennom døgnet og innebærer endret orientering, kognitiv funksjon og for noen hallusinasjoner. 

Delirium er underdiagnostisert og tidlig identifisering av pasienter med delirium på sykehus er viktig for å kunne behandle den eller de underliggende årsakene. Fra tidligere studier er det kjent at å ha gjennomgått delirium øker risikoen for senere å få demens. 

Demens med Lewy-legemer (DLB) er den nest vanligst formen for demens, etter Alzheimers demens, og utgjør trolig 10-15% av alle demenstilfeller. DLB kjennetegnes av variasjon i pr​esentasjon av symptomer (fluktuasjon), ofte forstyrrelser i REM-søvn og for mange også hallusinasjoner. En del av symptomene ved DLB er sammenfallende med symptomene ved delirium og også funn ved EEG er tilsvarende. 

Hensikten med studien er å kartlegge risikofaktorer for delirium hos pasienter som er innlagt på sykehus og å undersøke forekomst og forløp av delirium hos disse pasientene. Et annet hovedmål er å få mer kunnskap om den mulige sammenhengen mellom delirium og utvikling av DLB.

  • Alder minst 65 år. 
  • Innlagt akutt på SUS.
  • Må snakke norsk med tanke på kognitiv testing.
  • Må ha tilgjengelig komparent (pårørende) med tanke på spørreskjema som skal fylles ut. 

Du kan ikke delta dersom:
  • Du har hatt et nylig hjerneslag (siste 3 mnd). 
  • Du innlegges med livstruende somatisk sykdom. 
  • Du innlegges med multitraume eller hodeskade. 
  • Du kan ikke ha en demens ved deltakelse i del 2 av studien vår da vi i denne delen skal undersøke hvem som utvikler en demens. ​

Det vil samles inn opplysninger fra sykehusoppholdet og deles ut spørreskjema til pårørende. Deltakerne vil bli undersøkt ved poliklinikken med kognitive tester, spørreskjema, klinisk og nevrologisk undersøkelse, samt innhenting av sykehistorie fra pasient og pårørende. I tillegg vil det bli tatt MR (eller CT) av hodet og også EEG, blodprøver og ryggmargsvæskeprøve (for de som samtykker til dette). Oppfølgning blir en gang årlig i 3 år. 

Du bidrar i viktig medisinsk forskning på delirium og den mulige sammenhengen mellom delirium og demens.

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Helse Vest. Prosjektansvarlig og andre som arbeider med prosjektet har ingen form for økonomisk vinning knyttet til prosjektet.

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har gjort en forskningsetisk vurdering av prosjektet og godkjent SESAM biobanken, 2014/328.

Helse Stavanger og prosjektleder Dag Årsland er ansvarlig for personvernet i prosjektet. Studien har lovlig grunnlag for behandlingen av person- og helseopplysninger i GDPR art. 6 nr 1 e) og 9 nr. 2 j).​​ 


​Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til prosjektet, kan du kontakte oss via vår studie-​ e-post: sesamforskning@sus.no​ eller tlf. 90 79 92 85.​

Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved institusjonen: personvernombudet@sus.no​, telefon:  51 51 55 38

​NB! Ikke oppgi personlige opplysninger i e-posten.​

For mer informasjon om delirium klikk her: 
Delirium - Akutt forvirring - Nasjonalt senter for aldring og helse

​​
Sist oppdatert 09.10.2023