4ME dame på sykkel

4ME - Videosykling for fysisk aktivitet og livskvalitet

I 4ME-prosjektet skal deltakerne gjennomføre fysisk aktivitet med moderat intensitet i 30 minutter hver dag i 3 uker. Deltakerne får utdelt en «sittesykkel» og et nettbrett som spiller av videoer, som viser en selvvalgt sykkelrute. Det samles inn helsedata ved bruk av kognitive og fysiske tester og spørreskjema under studiebesøk ved SESAM, SUS.

​Det er mange personer fra 65 år som opplever redusert fysisk funksjon. Det er vanlig å oppleve at kroppen blir svekket av alder, spesielt hvis man får sykdommer i tillegg. Fysisk aktivitet kan imidlertid motvirke funksjons-tapet ved at man opprettholder muskelstyrke og balanse i større grad. Utfordringen er at det er for få eldre som følger de offentlige anbefalingene fra helsemyndighetene om å gjennomføre fysisk aktivitet med moderat intensitet i 30 minutter hver dag. Vi vet at de fleste eldre foretrekker et treningsopplegg som ikke er for krevende å gjennomføre med hensyn til belastning og konkurranse-element. For noen er det også viktig at det ikke koster for mye. 4ME prosjektet imøtekommer disse ønskene og kan samtidig virke motiverende, slik at eldre kan gjennomføre fysisk aktivitet med moderat intensitet i 30 minutter hver dag.​

Hensikt med prosjektet er å

 • finne ut om et hjemmebasert digitalt treningsopplegg kan øke den fysiske kapasiteten og bedre livskvaliteten hos eldre som har en funksjonssvikt knyttet til sykdom. 

 • finne ut nytteverdien og brukernes opplevelse om bruk av denne digitale løsningen for trening. 

​Studien er en del av et større prosjekt finansiert av EU gjennom programmet Ambient Assitive Living. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Du KAN ta del i denne studien dersom du

 • ​er 65 år eller eldre
 • er hjemmeboende, selvstendig og i stand til å åpne en app på et utlånt nettbrett 
 • er motivert for fysisk aktivitet, men har begrensede muligheter pga. nedsatt funksjonsevne som f.eks. dårlig balanse, knær, hofter eller lignende
 • snakker norsk
 • er tilgjengelig mens forskningsstudien pågår

Du kan IKKE ta del i denne studien dersom du

 • har delir og/eller psykotiske symptomer og moderat eller alvorlig depresjon
 • har nedsatt funksjonsevne på grunn av kreft
 • mottar behandling som kan tenkes å påvirke kognitiv fungering (eks. stråling, kjemoterapi med mer), eller annen alvorlig somatisk sykdom
 • deltar i andre kliniske studier samtidig
 • mangler samtykkekompetanse

Ved samtykke til deltagelse vil du bli inkludert i en forskningsstudie som varer i 3 uker med studiebesøk før og etter treningsperioden. Deltakere i forskningsprosjektet vil bli fordelt tilfeldig i to grupper, der den ene gruppen vil gjennomføre trening hver dag i 30 minutter i 3 uker. Den andre gruppen er kontrollgruppe, som i prosjektperioden vil få vanlig oppfølging i helsevesenet, men vil få tilbud om det samme treningsopplegget når prosjektet er ferdig, dersom det viser seg å ha positiv effekt.  

I prosjektet vil vi innhente og registrere helseopplysninger om deg.

Studien består av følgende aktiviteter

 • screeningsbesøk: Du blir innkalt til oppmøte på SESAM. Du får en generell undersøkelse av lege, du besvarer spørreskjemaer og studiesykepleier utfører fysiske tester som bekrefter at du oppfyller inklusjonskriterier (ca. 2 timer)
 • hjemmebesøk: For deltakere som er trukket til å få trening, der prosjektmedarbeider setter opp treningsutstyret hjemme hos deg. Du vil få utdelt en Ipad, en minisykkel og den bistand du trenger til dette
Et nærbilde av en mobiltelefon
          
En svart og sølvfarget datamus


 • ​oppfølgingsbesøk 2: på SESAM, med intervju og tester hos studiesykepleier (ca. 1,5 timer)
 • avslutningsbesøk 3: 6 uker etter oppfølgingsbesøk 2, med intervju og tester hos studiesykepleier (ca. 1,5 timer)

Enten blir du bedt om å sykle sammenhengende i 30 minutter hver dag i 3 uker, eller du kommer i kontrollgruppa der du utfører de aktivitetene du vanligvis gjør.

Prosjektet vil innhente og registrere helseopplysninger om deg. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har rett til å avslutte uten å oppgi grunn.

 


Kontaktinformasjon:

Dersom du har spørsmål om prosjektet, eller er interessert i å bli med kan du ta kontakt med oss på e-epost: sesamforskning@sus.no ​eller Tlf.: ​​ 90 79 92 85
 


Sist oppdatert 29.09.2022