AMK Simulator NFR Kick off

Et samarbeid mellom en rekke aktører innen akuttmedisin vil ved bruk av kunstig intelligens trene operatører i norske nødsentraler og legevakter til å bli enda bedre til å håndtere krevende telefoner. Målet er at å gi folk raskere hjelp i livskritiske situasjoner.

Thomas Werner Lindner
Publisert 11.09.2020
Sist oppdatert 23.08.2022
Fem personer som smiler forann kaker

Fra venstre: Thomas Lindner (RAKOS); Siri-Linn Schmidt Fotland (NKLM); Trine Bjørnsen (HRLS); Elsa Søyland (SAFER) og Sigstein Rasmussen (AMK HS)


Vi har satt sammen et fantastisk tverrfaglig utviklingsteam med helsefaglig kompetanse, kombinert med dyktige folk med solid erfaring med softvareutvikling til å utvikle en treningssimulator som ved bruk av kunstig intelligens skal trene operatører i nødsentraler og legevakt til å bli bedre kvalifisert til å håndtere livskritiske samtaler, sier Thomas Werner Lindner, prosjekteier og leder for Regionalt Akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS).

Tverrfaglig samarbeid
I tillegg til RAKOS, deltar Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), SAFER i Stavanger, AMK i prehospital klinikk (PHK) på SUS, samt det Stavanger-baserte teknologiselskapet Headroom LifeScience AS i det privat-offentlige samarbeidet.
Prosjektets formål er å utvikle en høyrealistisk treningssimulator der operatørene får forberede seg på å få erfaring til å håndtere alle tenkelige operative situasjoner. I dag mangler det et avansert trenings - og øvelsesverktøy for medarbeidere i AMK-ene i Norge.

Simulatoren er en én til én treningssimulator hvor helsepersonell interagerer med virtuelle innringere/pasienter utviklet ved hjelp av kunstig kognitiv intelligens. Det vil si at man gjennomfører simulatortrening i det faktiske arbeidsmiljøet.
Prosjektet har hittil fått tildelt utviklingsmidler fra Helse Vests innovasjonsprogram, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Forskningsrådet har nylig besluttet å gi støtte til prosjektet i fire år med flere millioner kroner.

AMK i Stavanger er stolt over å være en av bidragsyterne i utviklingen av simulatoren. Vi ser frem til å få et simuleringsverktøy som vil gi operatørene verdifull hjelp med et hands on treningsprogram til opplæring, resertifisering og egentrening. AMK i Stavanger har ansvar for ca 300.000 innbygger i område og er et stort AMK for Norge
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) er lokalisert i Bergen og ble etablert i 2004 av helsedepartementet. Senteret hovedoppgave er å bygge og formidle kunnskap innen kommunal legevaktmedisin gjennom forskning og fagutvikling. Målet er å bidra til at legevaktfeltet følger den nødvendige faglige og organisatoriske utvikling, og medvirke til nasjonalt forbedringsarbeid og god kvalitet i tjenesten. NKLM er organisert i NORCE, Norwegian Research Centre AS. Helsedirektoratet er kontraktspartner og legger rammene for virksomheten gjennom bevilgning og dialogmøter.

SAFER er en simuleringssenter akkreditert hos den europeiske foreningen for simulering i helsevesenet (SESAM). SAFER er en uavhengig stiftelse opprettet i samarbeid mellom Stavanger universitetssjukehus (SUS), Universitetet i Stavanger (UiS) og Laerdal Medical AS.
Formålet med SAFER er å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet, i første rekke gjennom å stimulere kompetanseutvikling av aktuelt personell hos de tre initiativtakerne. Senteret skal også drive forskning og utvikle kurstilbud

Headroom Life Science AS er et ‘next generation’ simulator- og integrasjons teknologiselskap. Kjerneteamet har mer enn 20 års strategisk og operasjonell erfaring med digitaliseringsprosesser, utvikling, implementering og drift av mer enn 50 avanserte ‘digital twin’ simulatorer på olje- og gassindustri lokasjoner i Norge og internasjonalt. Selskapet ble etablert i 2017 og per i dag teller utviklings-teamet for EmergencyPerform 10 personer.

RAKOS det regionalt kompetansesenter i akuttmedisin i Helse Vest ble etablert i 2002. RAKOS skal bidra til enhetlig og samordnet utvikling av de prehospitale tjenestene i Helse Vest slik at de er i stand til å ivareta nåværende og fremtidige krav og utfordringer. RAKOS har 12 ansatte og mange nasjonale og internasjonale prosjekter og samarbeidspartner. AMK simulatoren er en av de største og mest framtidsretta prosjektet i RAKOS portefølje.