Organisering av simulering i helseforetak

Anbefaling til arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner for foretakskoordinatorer i helsefaglig simulering

Arbeidsoppgavene og kvalifikasjonene er ment som anbefalinger og må tilpasses ut ifra lokale behov, ressurser og prioriteringer.

Generelt

Helsefaglig simulering fungerer som en bro mellom teoretisk kunnskap og praksis. Helsepersonell trener på og videreutvikler nødvendige ferdigheter i trygge og kontrollerte rammer. Dette styrker kompetanse og pasientsikkerhet, samt stabilisering og ivaretakelse av helsepersonell.

Alle helseforetak bør ha foretakskoordinator(er) og i stillingsbeskrivelser er det anbefalt å beskrive foretakskoordinators rolle samt hvordan foretakskoordinatoren blir organisert i sitt foretak. Stillingsbeskrivelsen må tilpasses hvert enkelt foretak og tilpasses ut fra stillingsstørrelse, men det anbefales at stillingsstørrelsen er tilstrekkelig til at flest mulig av disse arbeidsoppgavene kan utføres av foretakskoordinator.

Arbeidsoppgaver

Foretakskoordinator sine arbeidsoppgaver innebærer ansvar for koordinering, utvikling og ledelse av simuleringsbaserte læringsaktiviteter. For å oppnå strategiske målsettinger skal foretakskoordinator fungere som et bindeledd mellom de som driver med helsefaglig simulering og ledere i helseforetaket. Koordinator skal også være bindeledd mellom sitt HF og sin regionale koordinerende enhet for helsefaglig simulering (RegSim), samt bidra inn til det nasjonale kompetansenettverket for simulering i spesialisthelsetjenesten (InterRegSim) ved behov. 

Foretakskoordinator anbefales å være involvert i følgende arbeidsoppgaver:

Utvikling, implementering og kvalitetssikring av simuleringsbaserte læringsaktiviteter:

 • Vurdere behov, utvikle og planlegge simuleringsbaserte læringsaktiviteter
 • Veilede til at simulering blir en naturlig del av den kliniske virksomheten
 • Sikre at simulering gjennomføres i tråd med kunnskapsbaserte nasjonale anbefalinger (PDF fil)

Koordinering av simuleringsbaserte læringsaktiviteter i helseforetaket:

 • Koordinere ressurser som lokaler, teknologi/utstyr og personer med fasilitatorkompetanse 
 • Holde oversikt over simuleringsaktiviteten
 • Støtte og tilrettelegge for planlegging og gjennomføring av helsefaglig simulering


 Kompetansebygging og nettverksutvikling i helseforetaket

 • Ha oversikt over simuleringskompetanse og drive rekruttering, opplæring og veiledning av fasilitatorer og instruktører
 • Arbeide med etablerte simuleringsmiljø
 • Drive lokale faglige nettverk
 • Ansvarlig for praktisk forberedelse av kurs i regi av RegSim
 • Bidra til gjennomføring av fasilitatorkurs og andre aktuelle kurs
 • Samarbeide med relevante aktører i og utenfor foretaket
 • Representere eget foretak i RegSim
 • Delta i relevante regionale, nasjonale og internasjonale fora 


Forankring og strategisk arbeid for simuleringsbaserte læringsaktiviteter i helseforetaket:

 • Bidra til- og følge opp strategi- og handlingsplaner
 • Rapportere årlig til nærmeste leder og bidra til årsrapporten fra RegSim
 • Bidra inn i simuleringsråd/styringslinjer ved å presentere status og drøfte videre planer
 • Spre kunnskap om nytteverdi og muligheter for simuleringsbaserte læringsaktiviteter i alle ledd 

 

Kvalifikasjoner

 • Arbeidserfaring fra sykehus/klinisk praksis
 • Minimum bachelorgrad innen helsefag
 • Gjennomført «Grunnkurs for fasilitatorer i helsefaglig simulering» og/eller erfaring med helsefaglig simulering
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid og teamarbeid
 • Evne til å organisere arbeid og administrere ressurser
 • Relevant mastergrad og formell pedagogisk- og eller veilederutdanning vil bli vektlagt
 • Gode datakunnskaper
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet, motivasjon og engasjement
 • Evne til å jobbe strukturert, både selvstendig og i team
 • Evne til å motivere, gi kollegial støtte og skape trygge læringsarenaer
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner, tillitvekkende og god på relasjonsbygging
 • Positiv, fleksibel og endringsvillig
 • Gode samarbeidsevner med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • God gjennomføringsevne
Sist oppdatert 27.05.2024