Hva er RegSim Vest

I 2017 etablerte styret i Helse Vest et prosjekt for en regional koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening, RegSim (sak 24/17). Ansvaret for RegSim ble delegert til Helse Stavanger HF som igjen delegerte videre til sitt simuleringssenter, stiftelsen SAFER. Høsten 2019 bestemte styret i Helse Vest at RegSim skulle gå fra prosjekt til ordinær drift fra og med januar 2020 (referat regional fagdirektør møte 14.03.19, saksnr. 1/19).

Vi skal øke kompetanse og kvalitet i helsetjenesten gjennom simulerings-basert trening​

RegSim Vest består av lokale RegSim koordinatorer fra de fem helseforetakene i HV og en koordinerende stab i Helse Stavanger. Dette gir grunnlaget for samarbeid i regionen for felles utveksling, utvikling og koordinering av simulerings-baserte aktiviteter. RegSim Vest rapporterer til styringsgruppen i Helse Vest.

​​

I 2017 etablerte styret i Helse Vest et prosjekt for en regional koordinerende enhet for simulering og ferdighetstrening, RegSim (sak 24/17). Ansvaret for RegSim ble delegert til Helse Stavanger HF som igjen delegerte videre til sitt simuleringssenter, stiftelsen SAFER. Høsten 2019 bestemte styret i Helse Vest at RegSim skulle gå fra prosjekt til ordinær drift fra og med januar 2020 (referat regional fagdirektør møte 14.03.19, saksnr. 1/19).


RegSim Vest er den regionale koordinerende enheten for ferdighetstrening og simulering. Dette innebærer at RegSim Vest:

  1. Veileder og støtter helseforetakene i etablering av infrastruktur og system for simulering og ferdighetstrening.
  2. Utvikler simuleringskompetanse slik at simulering og ferdighetstrening blir utført med høy kvalitet.
  3. Kartlegger og rapporterer om ferdighets- og simuleringstrening i regionen.
  4. Sørger for utveksling og deling av kunnskap og erfaring på tvers av foretakene i HV.
  5. Standardiserer opplæring og utdanningsaktiviteter som kan styrke og forene fagmiljøene.
  6. Bidrar til monitorering, evaluering og forskning i forbindelse med ferdighets- og simuleringstrening i hvert enkelt HF.
  7. Samarbeider med andre enheter og nettverk for å bygge helhetlige lærings- og kompetanseløp (f.eks. RegUT, e-læringsteam, osv.)
  8. Samarbeider med akademiske institusjoner og andre relevante aktører.
  9. Er en aktiv deltaker og pådriver i nasjonale og internasjonale nettverk for simulering og ferdighetstrening.

​​

RegSim Vest jobber målrettet inn mot mandatet sitt. Hvert år publiserer vi en årsrapport viser arbeidet og resultater i henhold til mandatet.


RegSim Vest Fasilitator Survey – 2022
Vinteren 2022 sendte vi ut en spørreundersøkelse for å kartlegge fasilitatorer i Helse Vest. Bakgrunnen var ufullstendig oversikt over aktive fasilitatorer og deres erfaringer i foretakene. Simuleringskoordinatorer fikk ansvar for disseminering og spredning av undersøkelsen i eget foretak. Dette ble gjennomført via email-lister, intranett og personlig kontakt.


Sist oppdatert 14.09.2023