Sykepleie- og helsevitenskap

Utvikle ny kunnskap om konsekvenser av sykdom og behandling.

Forskningsgruppens mål er å utvikle ny, klinikknær kunnskap om hvordan omsorg og konsekvenser av sykdom og behandling erfares og hvordan helsetjenesten organiseres for å kunne gi sikker helsehjelp av best mulig kvalitet.

Prosjektene har relevans for klinisk praksis, helseprofesjoner og utdanninger som underbygger, utvikler og forbedrer organisering og utøvelse av sykepleie og annen helsehjelp, for eksempel fysioterapi, ernæringsfysiologi og farmasi.

Forskningsgruppen er sammensatt av flere profesjoner og har stort spenn i forskningen. Forskningen går ofte på tvers av diagnoser og klinikker og kan være høyst relevant for flere områder i helsetjenesten, for eksempel pasienters opplevelse av tillit, usikkerhet i sykdom, skyld og skam.

Det forskes også på pasientsikkerhet og større folkehelseproblemer som mental helse og konsekvenser av å leve med ulike kroniske sykdommer.

Forskningsmetode

Sykepleie- og helsevitenskap foregår i spenningsfeltet mellom humanisme, samfunns- og naturvitenskap og har som hovedoppgave å knytte klinisk praksis og forskning sammen. Prosjektenes tar gjerne for seg det individuelle, noe som er utfordrende i et dynamisk og komplekst felt. Dette medfører at studiene oftest undersøker åpne forskningsspørsmål og problemstillinger for å utvikle dybdekunnskap. Prosjektene har ofte en metodologisk kvalitativ tilnærming til forskningsfeltet hvor man bruker metoder som individuelle intervju, fokusgruppeintervju og kvalitative oversiktsartikler. I tillegg brukes også kvantitative metoder (for eksempel spørreskjema) for å undersøke problemstillinger på gruppenivå når formålet krever det. I tillegg anvendes mixed methods hvor begge forskningsmetodene blir brukt (både kvantitativt og kvalitativt).

Flere av gruppens medlemmer er medlemmer eller samarbeider med andre forskningsgrupper både på SUS og UiS og bidrar gjerne med kompetanse på pasientrapporterte data (PROM) og/eller kvalitativ forskningsmetode. Gruppens medlemmer har vært ansvarlige for og deltatt i flere søknader til, og fått midler fra, Helse Vest, Forskningsrådet og EU. Ingelin Testad leder SUS sitt første EU-prosjekt som koordinerende institusjon.

Forskningsp​​rosjekter

Studiene er knyttet til kliniske problemstillinger. Typiske forskningsprosjekter er for eksempel å leve med hjertesykdommer, kreft, psykiske lidelser, fedme, nyresykdommer, psykose eller demens. Brukermedvirkning og pasientsikkerhet er sentralt, samt pårørendes situasjon og helsepersonells tilnærming til det kliniske feltet.

Samarbe​​id

Forskningsgruppen har et tett samarbeid med Universitetet i Stavanger. Gruppen har også knyttet til seg samarbeidspartnere fra Universitetet i Umeå, Aalborg Universitetshospital og Universitetet i Aalborg.

Medlem​mer

Antje Aarthun, spesialfysioterapeut, ph.d.
Anne Marie Lunde Husebø, sykepleier 1.amanuensis
Inger Johanne Bergerød, kreftsykepleier stipendiat
Britt Sætre Hansen, intensivsykepleier, professor
Signe Egenberg, jordmor phd
Kristina Sundt Eriksen, sykepleier ph.d.
Anne Marie Gausel, kiropraktor, stipendiat
Marte Tangeraas Hansen, infeksjonssykepleier, stipendiat
Ylva Hiorth, spesialfysioterapeut, ph.d.
Ingelin Testad, psykiatrisk sykepleier, professor
Inge Joa, psykiatrisk sykepleier, 1. amanuensis
Anne Martha Kalhovde, spesialsykepleier, ph.d.
Ida Kristiansen, klinisk ernæringsfysiolog, stipendiat
Marta Høyland Lavik, teolog, professor
Kjetil Moen, sykehusprest, 1.amanuensis
Ingvild Morken, intensivsykepleier, 1.amanuensis
Kristine Rørtveit, psykiatrisk sykepleier, 1.amanuensis
Sissel Eikeland Husebø, sykepleier, professor
Une Stømer, intensivsykepleier, ph.d.
Maja Søndergaard, sykepleier, stipendiat
Inger Emilie Værland, intensivsykepleier, ph.d.
Rafal Yeisen, farmasøyt, ph.d.
Kristine Rørtveit, spesialsykepleier, 1.amanuensis
Sissel Eikeland Husebø, sykepleier, professor
Une Stømer, intensivsykepleier, ph.d.
Maja Søndergaard, sykepleier, stipendiat
Inger Emilie Værland, intensivsykepleier, ph.d.
Rafal Yeisen, farmasøyt, ph.d.

Kont​akt

Kvinne med blå genser ser inn i kamera.
 

Kirsten Lode
sykepleier, 1.amanuensis
e-post: kirsten.lode@sus.no

Sist oppdatert 27.04.2023