Simulering med helsepersonell og pasient.

Safer Stroke

Forskningsnettverket Safer Stroke jobber med å forbedre akutt hjerneslagbehandling.

Nevrologiske sykdommer er en av de fremste årsakene til funksjonsnedsettelse, hvorav hjerneslag gir flest dødsfall og uførhet. Dersom hjerneslagsymptomer oppdages tidlig og pasientene får tidlig behandling er det gode prognoser.

De fleste sykehus i Norge mangler tilstrekkelig erfaring og opplæring, som følge av færre pasienter enn hva som anses som optimalt. Safer Stroke er et tverrfaglig forskningsnettverk som fremskaffer og utvikler ny kunnskap om akutt hjerneslagbehandling. Vi utvikler metodikk og utstyr som forbedrer individuelle ferdigheter og samarbeid i team. Nettverket trener jevnlig for å levere ledende hjerneslagbehandling for å øke pasientutkomme og redusere dødelighet, gjennom simuleringsbasert trening.

Forskningsnettverket består av fagdisipliner som nevrologi, (intervensjons)radiologi, akuttmottak og anestesi. Det jobbes på tvers av profesjoner, i samarbeid med andre norske og internasjonale sykehus, samt partnere i næringslivet.

Forskningsprosjekter

Nasjonal simuleringsstudie

Målet er å betydelig forbedre behandling av akutt hjerneslagpasienter ved slagsentere i Norge, gjennom å drive simuleringsbasert ferdighetstrening og teamtrening. Studien er delt opp i forskjellige delprosjekter:

Delprosjekt: Effekt av teamtrening i behandling av akutt hjerneslag med primære mål:

 • Nasjonal implementering av simuleringsbasert teamtrening.
 • Identifisering av prinsipper for god simuleringsbasert teamtrening, og utvikle kurs for implementering av denne metodikken på et nasjonalt/internasjonalt nivå.

Samarbeidspartnere er: Laerdal Medical AS, SAFER, Sørlandet sykehus HF, Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus (OUS).

Delprosjekt: Ferdighetstrening (trombektomi) har følgende primære mål:

 • Nasjonal implementering av ferdighetstrening for intervensjonsradiologer.
 • Vurdere effekten av teknisk ferdighetsopplæring på den tekniske simulator til intervensjonsradiologer og vurdere variasjonen på nasjonalt nivå.
 • Forstå og definere kvalitetsstandarder for intervensjonsradiologer og hvordan disse standardene kan oppnås ved trening på ferdigheter.
 • Utvikle et kurskonsept for implementering av ferdighetstrening av trombektomibehandling for intervensjonsradiologer.

Ferdighetstreningen utføres med en bærbar simulator, en virtuell simulator Mentice VIST® G5 Simulator og inkluderer et stort utvalg av treningsscenarier. Simulatoren har oppvarmings/startcases, benchmarking, treningscases, og re-benchmarking.

Samarbeidspartnere: Sørlandet sykehus HF, Akershus universitetssykehus, Mentice AB.

Delprosjekt: E-læringskurs og undervisningsmateriale med følgende primære mål:

 • Utvikle kursmateriale for teamtrening av hjerneslagsforløpet.
 • Tilpasse materialet til å kunne tilbys internasjonalt.

ESCAPE-NEXT

ESCAPE-NEXT er et forskningsprosjekt med utprøving av legemidlet nerinetid i akuttbehandling av hjerneslag. Dette handler om pasienter som har fått et hjerneslag på grunn av en blodpropp som blokkerer blodtilførselen til hjernen.  Formålet med denne studien er å teste ut om en engangsdose av nerinetid kan forhindre hjerneskade hos personer med akutt hjerneslag som behandles med kateter-basert fjerning av blodpropp, såkalt blodproppfisking. Nerinetid er et legemiddel som utvikles for å forebygge av skade på hjerneceller ved akutt hjerneslag. 

Halvparten av studiedeltakerne vil motta nerinetid, og den andre halvparten vil få såkalt placebo, som ikke inneholder noe aktivt legemiddel, men har samme utseende som nerinetid. Opptil 1020 personer på sykehus over hele verden vil delta i denne studien. Det vil være omtrent 10 personer som vil delta i denne studien ved Stavanger universitetssjukehus.

Ten​​​CRAOS

I denne forskningsstudie TenCRAOS deltar pasienter med hjerneslag, der det testes ut effekten av blodproppløsende middelet tenecteplase – som brukes for å løse opp blodpropp i øyet, såkalt retinal sentralarterieokklusjon. I denne studien skal effekten av en ny blodproppløsende medisin sammenlignes med dagens behandling. 
Per i dag er det ikke dokumentert noen effektiv blodproppløsende behandling ved blodpropp i øyet. Det gis derfor ingen spesiell medisin, men man får undersøkelser for å kartlegge hvor blodproppen kommer fra med undersøkelser med tanke på finne årsaken til blodproppen samt å følge opp tilstanden i øyet med undersøkelser hos øyelege. Ved blodpropp i hjernen, altså hjerneslag, er det godt dokumentert at blodproppløsende medisin virker. Blodpropp i øyet har en del likheter med blodpropp i hjernen og vi vil derfor teste ut effekten av samme type medisin. 

For å gjøre utprøvingen systematisk, er studiemedisin slik at halvparten av dosene som brukes inneholder blodproppløsende medisin og den andre inneholder saltvann, såkalt placebo. Det er per i dag standard behandling å starte med tablett med blodfortynnende medisin. Pasienter vil derfor også få tablett med studiemedisin. Inklusjonsmål er 78 pasienter totalt.


NB! Dersom man som forskningsstudiedeltaker senere ønsker å trekke seg fra studien, er dette mulig ved å ta kontakt med ansvarlig overlege på nevrologisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus. 

Medlemmer

 • PI: Prof. Martin Kurz, MD, ph.d., seksjonsoverlege nevrologisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).
 • Co-PI: Prof. Hege Langli Ersdal, MD, ph.d., forskningsleder simulering ved SUS
 • Soffien Ajmi, ph.d.-kandidat, MD, overlege nevrologisk avdeling ved SUS.
 • Caroline Fugelli, ph.d.-kandidat, MD, overlege anestesi ved SUS.
 • Liv Jorunn Høllesli, ph.d.-kandidat, MD, overlege radiologisk avdeling ved SUS.
 • Hassan Khan Ahmed, ph.d.-kandidat, MD, overlege nevrologisk avdeling ved SUS.
 • Mehdi Rezai, ph.d.-kandidat, MD, overlege nevrologisk avdeling ved SUS.
 • Magnus Sundgot Schneider, ph.d.-kandidat, MD, lege i spesialisering (LIS) ved radiologisk avdeling ved SUS.
 • Olav Søvik, ph.d.-kandidat, MD, overlege anestesi ved Sørlandet sykehus.
 • Benedikte Nygaard, ph.d.-kandidat, MD, LIS nevrologisk avdeling ved SUS.
 • Tessa Baak, prosjektkoordinator, SUS.
 • Kate Vold, senior fasilitator / kursutvikler

Samarbeidsp​​artnere

Akershus universitetssykehus
Haukeland universitetssjukehus                            
Helse Vest RHF
Laerdal Medical AS                                                                                                                            LHL Hjerneslag                                                                                                                                    Mentice ABS
Norsk hjerneslagforening (NSO)
Oslo universitetssjukehus                                                                                                              Sørlandet sykehus HF
NoNo Inc
Universitetet i Calgary, Alberta, Canada 

Forskningen i media

SIRENS Stroke - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)
Norsk hjerneslagforening (legeforeningen.no)
Safer (safer.net)


English summary

Neurological diseases are one of the leading causes of disability, of which stroke causes the most deaths and disability. If stroke symptoms are detected early and patients receive early treatment, there are good prognoses. Most hospitals in Norway lack sufficient experience and training, as a result of a lower patient volume than what is considered optimal. By the Safer Stroke research network we aim to improve acute stroke treatment.

Safer Stroke is an interdisciplinary research network that provides and develops new knowledge about acute stroke treatment. We develop methodologies and equipment that improve individual skills and collaboration in teams. The network trains regularly to deliver leading stroke treatment to increase patient outcomes and reduce mortality, through simulation-based training.

The research network consists of various disciplines such as neurology, (interventional) radiology, emergency and anesthesia department. We work across professions, in collaboration with other Norwegian and international hospitals, as well as partners in the business community.

Research projects

Nationwide simulation study

The goal is to significantly improve the treatment of acute stroke patients at stroke centers in Norway, by conducting simulation-based skill training and team training. The Nationwide simulation study is divided into different sub-projects and specific work is being done on the following:

Effect of team training in the treatment of acute stroke with primary objectives:

 • National implementation of simulation-based team training.
 • Identification of principles for good simulation-based team training, and develop courses for implementation of this methodology at a national/international level. In cooperation with: Laerdal Medical AS, SAFER, Sørlandet hospital HF, Akershus university hospital, Oslo university hospital (OUS).

Skill set training (thrombectomy): has the following primary objectives:

 • National implementation of skill set training for interventional radiologists.
 • Assess the effect of technical skills training on the technical simulator of interventional radiologists and assess the variation at national level.
 • Understand and define quality standards for interventional radiologists and how these standards can be achieved through skill set training.
 • Develop a course concept for implementing skills training of thrombectomy treatment for interventional radiologists.

The skill set training is performed with a portable simulator, a virtual simulator Mentice VIST® G5 Simulator and includes a large selection of training scenarios. The simulator has warm-up / start cases, benchmarking, training cases, and re-benchmarking. In cooperation with: Sørlandet sykehus HF, Akershus universitetssykehus, Mentice AB.

E-learning courses and teaching materials with the following primary objectives:

 • Develop course material for team training of the stroke process.
 • Adapt the material for use internationally.

ESCAP​E-NEXT

ESCAPE-NEXT is a Phase 3 study, randomized, multicentre, blinded, placebo-controlled, parallel group, single-dose with a single interim analysis. This research project uses the drug nerinetide in acute treatment of stroke.

Patients who have had a stroke due to a blood clot that blocks the blood supply to the brain will receive nerinetide. The purpose of this study is to test whether a single dose of nerinetide can prevent brain damage in people with acute stroke who are treated with catheter-based removal of blood clots, so-called blood clot removal. Nerinetide is a drug that is being developed to prevent damage to brain cells in acute stroke. 

Half of the study participants will receive nerinetide, and the other half will receive so-called placebo, which does not contain any active drug, but has the same appearance as nerinetide. Up to 1,020 stroke patients in hospitals worldwide will participate in this study. There will be about 10 people who will participate in this study at Stavanger University Hospital.

TenCRA​OS

In this research study TenCRAOS includes patients with stroke, where the effect of the blood clotting agent tenecteplase is being used- which is used to dissolve blood clots in the eye, so-called retinal central artery occlusion. In this study, the effect of a new anticoagulant drug should be compared with current treatment. As of today, no effective anticoagulant treatment for blood clots in the eye has been documented. Therefore, no special medicine is given, but you get examinations to map where the blood clot comes from with examinations with a view to finding the cause of the blood clot and to follow up the condition in the eye with examinations by an ophthalmologist. In the case of a blood clot in the brain, a stroke, it is well documented that blood clot-dissolving medicine works. Blood clots in the eye have some similarities with blood clots in the brain and we will therefore test the effect of the same type of medicine. 

To make the trial systematic, study medicine is such that half of the doses used contain anticoagulant medicine and the other contains saline, so-called placebo. It is currently standard treatment to start with a tablet with blood-thinning medicine. Patients will therefore also receive a tablet with study medicine. The inclusion goal is 78 patients in total.

In case the study participant wishes to withdraw from the study at a later stage, this can be done by contacting the principle investigator at the neurology department at Stavanger University Hospital.


Mem​​bers

 • PI: Prof. Martin Kurz, MD, Ph.d., chief and senior consultant neurology department at Stavanger university hospital (SUS).
 • Co-PI: Prof. Hege Langli Ersdal, MD, Ph.d., head of research simulation at SUS
 • Soffien Ajmi, Ph.d.-candidate, MD, senior consultant neurology department at SUS.
 • Caroline Fugelli, Ph.d.-candidate, MD, senior consultant anesthesia department at SUS.
 • Liv Jorunn Høllesli, Ph.d.-candidate, MD, senior consultant radiology department at SUS.
 • Hassan Khan Ahmed, Ph.d.-candidate, MD, senior consultant neurology department at SUS.
 • Mehdi Rezai, Ph.d.-candidate, MD, senior consultant neurology department at SUS.
 • Magnus Sundgot Schneider, Ph.d.-candidate, MD, resident at radiology department at SUS.
 • Olav Søvik, Ph.d.-candidate, MD, senior consultant anesthesia dept at Sørlandet hospital.
 • Benedikte Nygaard, Ph.d.-candidate, MD, resident at neurology department at SUS.
 • Tessa Baak, project coordinator, SUS.
 • Kate Vold, senior facilitator/course developer


Collabo​​​rators

Akershus universitetssykehus
Haukeland universitetssjukehus                                                                                                                         Helse Vest RHF
Laerdal Medical AS                                                                                                                        LHL Hjerneslag
Mentice ABS
Norsk hjerneslagforening (NSO)
Oslo universitetssjukehus
Sørlandet sykehus HF 
NoNo
University of Calgary, Alberta, Canada                                   
                                                                                                                  

Useful links

SIRENS Stroke - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)
Norsk hjerneslagforening (legeforeningen.no)
Safer (safer.net)

Conta​​ct

Martin Kurz
chief and senior consultant neurology department at Stavanger university hospital (SUS).
E-mail: friedrich.martin.wilhelm.kurz@sus.no
Mobile: +47 472 46 847

Tessa Baak
project coordinator, Stavanger university hospital (SUS)
E-mail: tessa.baak@sus.no
Mobile: +47 452 07 412


 


 


 

Sist oppdatert 27.04.2023