Nærbilde av en skjerm med røntgenbilder på.

Radiologi

Vi forsker på medisinsk visualisering og bildeanalyse i hjerne, hjerte og prostata. Vi kombinerer ofte MR, CT og PET.

Forskningsgruppe for radiologi har en sentral rolle i bildediagnostisk forskning og bildeanalyse ved maskinlæring.

Forskningsaktiviteten består av nevroradiologi, intervensjonsradiologi, kardiologisk radiologi, ortopedisk radiologi, mammaradiologi og barneradiologi. I tillegg er det flere studier som pågår innen onkologisk radiologi og thoraxradiologi.

Vi har attraktiv kompetanse innen forskning på medisinske bilder og bidrar i andre avdelingers forskningsaktivitet gjennom bildeopptak, bildeanalyse og funksjonelle undersøkelser og målinger. Vi har egne studier og ph.d.-prosjekter, prosjekter relatert til kvalitetskontroll av metoder og prosedyrer, i tillegg til at vi bidrar som samarbeidspartnere med bilder og bildediagnostisk kompetanse i flere studier initiert av andre forskningsgrupper innenfor og utenfor SUS.      

Forskningsgruppe for radiologi har flere pågående prosjekter og ikke alle vil bli nevnt her.

Brukermedvirkning inngår i de kliniske delene av prosjekter. Det er ikke direkte brukermedvirkning i prosjektene i Forskningsgruppe for radiologi.

De viktigste der vår gruppe er initiativtaker er:

 • Strokeprosjektet som inkluderer forskning på intervensjon, simulering, CT-perfusjon og MR wake-up stroke.
 • Prognosevurdering av pasienter på intensivmedisin etter hjertestans utenfor sykehus. Studien begynner å rekruttere pasienter i januar 2018.
 • Diverse studier på barn og MR caput: Del av mor-barn-studien, MR av premature ved termin.

De viktigste prosjektene hvor vår gruppe har en sentral rolle er:

 • Simuleringstrening ved akutt hjerneslag. Her dreier det seg både om ferdighetstrening når det gjelder intravenøs trombolyse, trombektomi og vi begynner nå også med ferdighetstrening på simuleringsmodeller for kateterhåndtering. Denne sistnevnte simuleringstreningen skal rulles ut nasjonalt som et større prosjekt og er et samarbeidsprosjekt med store firmaer som Mentis, Medtronic og Lærdal. Studiene som vi har gjennomført til nå viser at behandlingen gis raskere og at det går bedre med pasientene etter ferdighetstrening.
 • STAR-studien og forløpere ved klinisk immunologisk forskningsgruppe der forskning på autoimmune sykdommer og MR er en del av oppfølging av pasienter og der en planlegger egne analyser på spesifikke utfall av funksjoner hos pasienten og mulig korrelat på strukturell og funksjonell MR.
 • Demensstudien på Vestlandet (DemVest) ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), er en klinisk-patologisk kohortundersøkelse av demens i tidlig fase med hovedvekt på demens med Lewylegemer. Forskningsgruppe for radiologi har vært involvert i bildediagnostikk og forskning.
 • Parkinsonstudien på Vestlandet (ParkVest) ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB), er en prospektiv populasjonsbasert multisenter longitudinell kohort studie med mål om å utforske forekomst, nevrobiologi og prognose for pasienter med Parkinson. Forskningsgruppe for radiologi har vært involvert i bildediagnostikk og forskning med bla. to medisinske doktorgradsavhandlinger (Mona K. Beyer og Turi Olene Dalaker) og flere publikasjoner.
 • The Dementia Disease Initiation study (DDI) ved AHUS, er en nasjonal multisenter studie som inkluderer alle helseregioner med mål om å utnytte avansert nevrovitenskapelig forskning for å bekjempe kognitiv svikt og demens. Forskningsgruppe for radiologi har vært involvert i bildediagnostikk og forskning.
 • Anthocyanins in dementia (ACID) er en randomisert kontrollert studie hvor man tester effekt av anthocyaniner på kognisjon hos eldre med kognitiv svikt og/eller en eller flere vaskulære risikofaktorer. Nevroimaging er en sentral faktor i studien.
 • Prognosis of depression in the elderly (PRODE), er en prospektiv observasjonsstudie av 60 år gamle pasienter som er henvist til utredning og behandling av depresjon ved alderspsykiastriske avdelinger flere steder i Norge. Forskningsgruppe for radiologi har vært involvert i bildediagnostikk og forskning.
 • Primary prevention of psychosis (POP) study er en studie ved TIPS-senteret med mål om å utforske endringer i hjerneaktivtet ved hjelp av fMRI hos unge mennesker med ultra-høy risiko for å utvikle psykose. Forskningsgruppe for radiologi har vært involvert i bildediagnostikk og analyse av fMRI data, artikkelskriving.
 • Kardiologiske prosjekter; del av NEEDED-studien med MR hjerte av syklister med påfallende blodprøver, sarkoidose med affeksjon av hjertet, myokardittstudie.

Postdok-prosjekt i vår gruppe:

 • Improving early identification of dementia risk by means of multimodal neuroimaging.

Ph.d.-prosjekter i vår gruppe:

 • Individualizing dose of contrast medium administered during coronary CT angiography based on cardiac output calculated from test-bolus: Achieving diagnostically acceptable contrast enhancement with lowest possible contrast medium dose (PhD-studium ved UiB).
 • Strukturelle endringer i hjernen ved fatigue (søknad om finansiering av ph.d.-studium under utarbeidelse). Del av STAR-studien.

 • Mayank Goyal, professor, Calgary, Canada, samarbeidspartner på simuleringsprosjektet.
 • Medtronic, Mentis og Lærdal samarbeidspartnere i simuleringsprosjektet.

Medlemmer i forskningsgruppen

Ansatte med ph.d.
 • Kathinka D. Kurz (seksjonsoverlege og prof II)
 • Sumit Roy (overlege)
 • Henrik Andreas Bergrem (overlege)
 • Turi Olene Dalaker (overlege)
 • Lars Fjetland (seksjonsoverlege)
 • Ketil Oppedal (postdok)
Ph.d.-studenter
 • Jon Bjarne Leiknes (LIS i radiologi tatt opp til doktorgradsprogram ved UiB).
 • Solveig Kristina Hammonds (sjefsingeniør og fysiker, søker om finansiering)
 • Knut Olav Lende Sandve (overlege i ph.d.-prosjektutviklingsfase)   
Forskninginteresserte overleger
 • Ole Jacob Greve (seksjonsoverlege)
 • Gry Inger Nerås Behzadi (seksjonsoverlege)
 • Audun Odland (seksjonsoverlege)
 • Mohammed Al-Saiddi (overlege)
 • Samir Hasan (overlege)
 • Tirza Buter-Holen (overlege)
 • Jorunn Havnen (seksjonsoverlege)
 • Harald Haga (seksjonsoverlege)
 • Siri Fagerheim (seksjonsoverlege)
 • Jorunn Havnen (seksjonsoverlege)
Forskningsinteresserte LIS
 • Viktoria Pozdniakova (LIS i radiologi).
 • Henriette Aase Ingsøy (LIS i radiologi).   
 • Liv-Jorun Høllesli (LIS i radiologi)
Forskningsinteresserte radiografer:
Øystein Kallevåg (fagradiograf og holder på med MSc-utdanning ved NTNU)

 

Jan Andre Fosen Oppedal, forsknings-konsulent. jan.andre.fosen.oppedal@sus.no​
Kathinka Dæhli Kurz, seksjonsoverlege, ph.d., professor II. kathinka.dehli.kurz@sus.no  ​Sist oppdatert 26.04.2024