Molekylærbiologisk forskning

Vår molekylærbiologiske forskning har som mål å utvikle nye og bedre metoder for diagnostikk og oppfølging av kreftpasienter. Hovedfokus er påvisning av sirkulerende tumorceller og sirkulerende tumor-DNA i blodprøver. Gruppen er involvert i flere slike studier ved ulike kreftformer, først og fremst bukspyttkjertelkreft og brystkreft. Analysene gjøres med avanserte molekylære metoder på  laboratorium for molekylærbiologi.

Flytende biopsier i kreftdiagnostikk

Bukspyttkjertelkreft

 • Kreftceller i blod før og under kjemoterapi hos pasienter med bukspyttkjertelkreft (PI: Bjørnar Gilje). Her undersøkes den kliniske betydningen av å påvise sirkulerende kreftceller i blod før og  under behandling av pasienter med langtkommet kreft i bukspyttkjertelen.
 • Klinisk betydning av genforandringer påvist i sirkulerende tumorceller og sirkulerende nukleinsyrer fra pasienter med kreft i bukspyttkjertelen (cristin.no) (PI: Bjørnar Gilje). Her undersøkes den kliniske betydningen av å påvise genforandringer i sirkulerende nukleinsyrer fra svulsten, enten i sirkulerende tumorceller eller cellefrie, hos pasienter med langkommet kreft i bukspyttkjertelen.
 • Klinisk relevans av flytende biopsier ved bukspyttkjertelkreft (postdoc Morten Lapin, veileder Oddmund Nordgård).  Den kliniske relevansen av sirkulerende tumor-DNA og vesikkelbundet sirkulerende tumor-DNA både i opererbar og langtkommet bukspyttkjertelkreft undersøkes.


Brystkreft

 • Molekylærbiologisk påvisning av minimal restsykdom (MRD) ved brystkreft (cristin.no) (PI: Oddmund Nordgård). Her undersøkes den prognostiske betydningen av å på påvise mikrometastaser i benmargsprøver fra kvinner som opereres for brystkreft.
 • Integrated Molecular Monitoring of Breast Cancer Patients (PI: Emiel Janssen, Lokale PIs: Kjersti Tjensvoll og Oddmund Nordgård). I samarbeid med forskningsgruppene for brystkreft og patologi søker vi etter nye biomarkører for langtids oppfølging av opererbare brystkreft pasienter ved å undersøke blodprøver samlet inn i den unike biobanken PBCB (Prospective Breast Cancer Biobank). Vårt fokus er påvisning av sirkulerende tumorceller og sirkulerende tumor-DNA.
 • PErsonalized TREatment of high-risk MAmmary Cancer - the PETREMAC trial (PI: Hans Petter Eikesdal, lokal PI: Bjørnar Gilje). I denne multi-senter studien gis persontilpasset neoadjuvant behandling til pasienter med brystkreft paralellt med undersøkelse av biomarkører. Vår forskningsgruppe skal undersøke blodprøver med tanke på funn av sirkulerende tumor DNA som biomarkør for behandlingsrespons.

Tykk- og endetarmskreft

 • Mikrometastaser til vaktpostlymfeknuter ved tykktarmskreft (cristin.no) (PI: Oddmund Nordgård). Her ble den kliniske betydningen av å påvise mikrometastaser i vaktpostlymfeknuter ved tykktarmskreft undersøkt.
 • Nye biomarkører ved tykk og endetarmskreft (PI: Oddmund Nordgård). Den prognostiske betydningen av å påvise sirkulerende tumorceller hos pasienter med tykktarm- og endetarmskreft undersøkes. Samarbeid med gastrokirurgisk forskningsgruppe om ACROBATICC biobanken.

Medlemmer

Kjersti Tjensvoll (cristin.no)
e-post: tjensvollk@gmail.com 
Satu Oltedal (cristin.no)
e-post: satu.oltedal@sus.no
Morten Lapin (cristin.no)
e-post: morten.lapin@sus.no  
Oddmund Nordgård (cristin.no), leder
e-post: oddmund.nordgard@sus.no
Bjørnar Gilje (cristin.no)
e-post: bjornar.gilje@sus.no  
Daniel Cacic
Sanna Palmquist
Kristin Aanestad
Tove Buhl (cristin.no)
Herish Garresori

Samarbeidspartnere

Lokalt

Professor Emiel Janssen, Forskningsgruppe for patologi, SUS
Professor Håvard Søyland, Forskningsgruppe for brystkreft, SUS
Professor Kjetil Søreide, Gastrokirurgisk forskningsgruppe, SUS

Nasjonalt

Professor Anders Molven, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Professor Bjørn Tore Gjertsen, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Randi Hovland, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Hans Petter Eikesdal, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Nils Glenjen, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Bente Abelseth, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Professor Bjørn Naume, Oslo universitetssykehus, Oslo
Professor Ragnhild Lothe, Oslo universitetssykehus, Oslo

Internasjonalt

Professor Yves Rozenholc, Paris Descartes University, Paris, France
Professor Milind Javle, MD Anderson Cancer Center, Houston, USA

Se alle publikasjoner (cristin.no)


Interaksjoner mellom blodplater og hematopoietiske celler

Forskningsprosjekter

 • Interaksjoner mellom blodplater og hematopoietiske stamceller (PI Tor Hervig. Lokal PI ph.d.-kandidat Daniel Cacic). Påvise relevant påvirkning av blodplater, gjennom blodplaterelesat og vekstfaktorer, på vekst og differensiering av stamceller fra navlestrengsblod. 
 • Interaksjoner mellom blodplater og myelogene leukemiblaster (PI Tor Hervig. Lokal PI ph.d.-kandidat Daniel Cacic). Påvise relevant påvirkninger av blodplater, gjennom blodplatelysat, på vekst og mikro-RNA i myelogene leukemiblaster fra pasienter.
 • Interaksjoner mellom blodplater og regulatoriske T-celler (PI Tor Hervig. Lokal PI ph.d-kandidat Daniel Cacic).
  Påvise relevant påvirkning av blodplater, gjennom blodplatelysat, på vekst, aktiveringsgrad og immunsuppressiv funksjon av regulatoriske T-celler fra blodgivere.
 • Betydningen av blodplatehemming for høydosebehandling av myelomatose (PI Tor Hervig. Lokal PI ph.d.-kandidat Daniel Cacic). Avklare betydning av bruk av blodplatehemmer eller SSRI for tid til progresjon etter høydosebehandling med autolog stamcellestøtte hos myelomatosepasienter.


Medlemmer

 • Daniel Cacic, PhD kandidat.
 • Peter Meyer, medveileder
 • Oddmund Nordgård, medveileder

Samarbeidspartnere

Professor Tor Hervig, Haugesund sykehus / Haukeland universitetssykehus/Universitet i Bergen.


Sist oppdatert 27.04.2023