Forskningsprosjekt for bedre diagnostikk av prostatakreft

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har flere pågående forskningsprosjekter som samlet har som mål å bedre diagnostikken av prostatakreft. Her finner du informasjon om prosjektene, samt hvordan du går fram dersom du ikke ønsker å delta.

Deler av dette arbeidet baserer seg på data fra prøver og undersøkelser som er gjort av menn i vår region for å diagnostisere slik kreft i perioden fra 2011. Dette er data som hentes fra journalsystemet til SUS. I tillegg er det hentet data fra analyser av Prostata Spesifikt Antigen (PSA) fra Fürst Medisinske Laboratorium i Oslo av menn som er bosatt i vår region.

Det er sterkt ønskelig å bedre diagnostikken av å prostatakreft og disse opplysningene er vurdert å være nødvendige for å kunne gjennomføre forskningsarbeidet. Vi har fått godkjenning til å bruke disse dataene både fra Regional Forskningsetisk komite (REK) og fra personvernombudet.

Studien har rettslig grunnlag i generell personvernforordning (GDPR art. 6 og 9).

Personer som har tatt Stockholm3-test hos sin fastlege er blitt spurt om deres data kan benyttes til forskning. I studien har det også blitt brukt historiske data fra journalsystemet. De mennene det gjelder er ikke blitt direkte forespurt. Det er mulig å reservere seg mot at egne data brukes til forskning.

Hva innebærer det å delta?

Deltagelse innebærer ingen aktiv handling fra deg. Det er kun relevante opplysninger fra undersøkelser som er tatt i utredning av mulig prostatakreft som vil bli hentet ut og samlet i prosjektets forskningsdatabase.

Hvordan oppbevares informasjonen om deg?

Dataansvarlig for prosjektet er Stavanger universitetssjukehus. Informasjonen som registreres om deg blir lagret uten navn, fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Kun en kode vil knytte deg til dine opplysninger gjennom en egen navneliste. Det er bare noen få autoriserte personer knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til hvilke data som omhandler den enkelte. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i resultatene av studien når disse publiseres. Opplysningene er godkjent oppbevart i forskningsdatabase til 31.12.2027 og vil da bli slettet.

Dine rettigheter

Du har rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du vil reservere deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon.

Reservasjon

Dersom du ikke ønsker at dine data blir brukt til dette formålet, ta kontakt med oss. Du trenger ikke oppgi noen grunn og det får ingen konsekvenser for ditt forhold til sykehuset.

Dersom du ikke ønsker å delta, eller har spørsmål, kan du kontakte forskningsleder Svein R. Kjosavik på telefon 90414252 eller på e-postadresse svein.kjosavik@sus.no.

Personopplysninger

Personvernombudet ved Stavanger universitetssjukehus kan svare på generelle spørsmål knyttet til bruk og behandling av personopplysninger i forskning, samt spørsmål om dette prosjektet spesielt.

Telefon (+47) 51518000 (sentralbord) eller på e-postadresse personvernombudet@sus.no 

Kontakt

Svein R. Kjosavik,
prosjektleder og samhandlingslege ved Stavanger universitetssjukehus
telefon 90414252
e-postadresse svein.kjosavik@sus.no.

Sist oppdatert 27.04.2023