Disputas: Ny kunnskap om sjeldne kreftsvulster i fordøyelsesorganer

Oddvar Sandvik fra gastroenterologisk kirurgisk avdeling disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 4.11 2016 med avhandlingen: ”Epidemiology and management of rare gastrointestinal tumors: lessons from gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms and gastrointestinal stromal tumors.”

Forskningsavdelingen
Publisert 31.10.2016
Sist oppdatert 06.12.2016

doktor.jpg

Befolkningen i Sør-Rogaland (360.000 innb.) dekkes kun av ett sykehus – Stavanger universitetssjukehus (SUS). Dette gir gode muligheter for å studere sykdomsforekomst og behandlingsresultater i en vel definert populasjon. Sandvik har i sin doktorgrad blant annet undersøkt forekomsten av to relativt sjeldne kreftformer i fordøyelsesorganene. Noen aspekter ved disse sykdommene har inntil nylig vært relativt dårlig kartlagt.

Antall nye tilfeller av neuroendokrine svulster i fordøyelsesorganene var økende i perioden 2003-2013 og blant de høyeste som er rapportert, med i gjennomsnitt 5.83 nye pasienter per 100.000 innbyggere årlig. Median alder var 61 år, og det var en liten overvekt hos menn. Svulstene var oftest lokalisert i tynntarmen, blindtarmsvedhenget eller bukspyttkjertelen. Halvparten av pasientene hadde kreftspredning til lymfeknuter nær svulsten, og flere enn en tredel hadde spredning til andre organer da diagnosen ble stilt. Kreftspredning var imidlertid helt uvanlig hos pasienter med svulst i blindtarmsvedhenget.

Forekomsten av gastrointestinale stromale svulster (GIST) var mye lavere og stabil gjennom en tidsperiode på 30 år (1980-2009). I gjennomsnitt ble det årlig diagnostisert 6.5 nye pasienter per 1 million innbyggere. En økende andel pasienter levde med sykdommen utover i perioden; det skyldes sannsynligvis først og fremst bedre behandlingsmuligheter. Svulstene forekom hyppigst i magesekken og tynntarmen og var noe hyppigere hos kvinner. Median alder var 67 år. Studien viste gode resultater av behandlingen av pasienter med GIST ved SUS (1980-2012). Av 70 pasienter med denne diagnosen kunne 66 pasienter bli operert og alle unntatt én fikk fjernet alt synlig kreftvev. Overlevelsen var god sammenliknet med internasjonale rapporter. Flere faktorer, bl.a. svulstens størrelse og vekstmønster, var av prognostisk betydning.

Samarbeid på tvers av spesialiteter og profesjoner er viktig i behandlingen, også av pasienter med disse sjeldne sykdommene.

Personalia:
Oddvar Sandvik (f. 1966) er oppvokst i Drøbak. Han studerte medisin i Bochum og Essen i Tyskland og er godkjent spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi. Sandvik er overlege ved Gastroenterologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. Dette arbeidet utgår fra Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen og er utført med professor dr. med. Jon Arne Søreide som hovedveileder og professor Kjetil Søreide som medveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:

04.11.2016 kl. 09.15.
Oppgitt emne: "Hormonproduserende hereditære syndrom med tumor i abdomen. Kliniske manifestasjoner og kirurgisk behandling”
Sted: Aulaen, 2. etg Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:

04.11.2016 kl. 10.30
Sted: Aulaen, 2. etg Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktpersoner: Oddvar Sandvik, oddvar.sandvik@lyse.net

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt, UiB:

1. opponent: Professor Per Hellman, Uppsala Universitet, Sverige
2. opponent: Dr.med. Kirsten Sunby Hall, Oslo Universitetssykehus
3. medlem av komiteen: Professor Lasse Gøransson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Elisabeth Farbu.