Disputas: Ny kunnskap om henvisninger til sykehus

Olav Thorsen disputerer tirsdag den 24. januar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «General practitioners’ referrals to specialist health services – exploring elements and factors in the referral process having an impact om patients’ access to specialty care».

Henvisningsprosessen mellom første- og andrelinjetjenesten er kompleks, med medisinske, interpersonelle, logistiske og juridiske utfordringer. Antallet henvisninger til sykehus har økt de siste årene, og omtrent 10% blir returnert til henvisende instans. Mange faktorer påvirker henvisningsprosessen og henvisningsratene. I sin avhandling «General practitioners’ referrals to specialist health services» har Olav Thorsen funnet at allmennleger føler et stort ansvar overfor både pasienter og helsevesen.

Mange fastleger opplever det å henvise som krevende og mange, spesielt yngre mannlige leger, opplever et press fra pasienter til å bli henvist. Forholdet til sykehuslegene beskrives av mange fastleger som ubalansert, ved at sykehuslegene bestemmer hvilke pasienter som skal bli tatt imot til undersøkelse og behandling. Erfarne kvinnelige allmennleger har en mer pasientsentrert måte å jobbe på, ved at de oftere lager henvisningene i samarbeid med pasienten i løpet av konsultasjonen. Sykehusleger uttrykker et betydelig arbeidspress med det å vurdere henvisninger. De pekte på viktigheten av presise opplysninger og problemstillinger i henvisningene for å kunne bestemme en riktig og rettferdig prioritering av pasientene, og understrekte verdien av god kommunikasjon og et godt samarbeid med allmennlegene.

God kommunikasjon og samarbeid på telefon eller elektronisk mellom fastleger og sykehusleger kan gjøre samarbeidet mellom dem mer balansert, som mellom likeverdige partnere. Bruk av elektronisk beslutningsstøtte kan gjøre henvisningsprosessen mer standardisert og forutsigbar. Opplæring og trening av allmennleger i profesjonell kompetanse og personlig trygghet, det å jobbe på en mer pasientsentrert måte og lage henvisningene i samarbeid med pasienten, kan gjøre henvisningsprosessen mindre tidkrevende og gi mindre arbeidspress.

Personalia:

En mann med briller

Olav Thorsen (f.1949) avla medisinsk embetseksamen i Bergen i 1976. Han er spesialist i allmennmedisin, spesialistveileder, fastlege, overlege i Stavanger kommune og er ansatt ved Stavanger Universitetssjukehus som forsker og leder for praksiskonsulentordningen. Han har vært medforfatter i flere lærebøker og bøker om helseopplysning og har publisert artikler om pasienttilfredshet og medbestemmelse i helsevesenet. Kandidaten utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:

24.01.2017 kl. 09.15.
Oppgitt emne: "Hva vet vi om sammenhengen mellom primærlegers henvisningspraksis og variasjoner i tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenester?”
Sted: Aulaen, 2. etg Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:

24.01.2017 kl. 10.30
Sted: Aulaen, 2. etg Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:

Olav Thorsen, tlf. 913 16 476
e-post: olav.thorsen@uib.no

Kandidaten utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
Hovedveileder: Professor Anders Bærheim
Biveiledere: Professor Jan Olav Johannessen, ph.d. Lars Fosse og ph.d. Odd J. Kvamme

1. opponent: Professor Frede Olesen, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: Professor Olav Helge Førde, UiT Norges arktiske universitet
3. medlem av komiteen: Professor Anne Kjersti Daltveit, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Knut Øymar.

Sist oppdatert 21.02.2017