Covid-19-studier på SUS

Her er en oversikt over kliniske studier og andre forskingsprosjekter knyttet til covid-19 der Stavanger universitetssjukehus (SUS) deltar.

Pasientprøver til undersøkelse for koronavirus (SARS-CoV-2).

Pasientprøver til undersøkelse for koronavirus (SARS-CoV-2).

Noen er ledet av SUS, i andre studier og prosjekter er vi samarbeidspartner.

COVID-19 infection in the general population and health care workers

Formålet med studien er å forstå hvordan covid-19-infeksjon påvirker den generelle befolking og helsearbeidere. Innhenting av blodprøver og kliniske opplysninger vil kunne gi grunnlag for å forstå immunologisk respons i smittede pasienter og karakterisere virusoverføringsmønstre og risikofaktorer for infeksjon hos helsepersonell ved Bergen Legevakt, Haukeland universitetssykehus, Haraldplass diakonale sykehus, Stavanger universitetssjukehus og Stavanger legevakt. Studien ledes av Haukeland universitetssjukehus.

Delstudie: Forskning på smitteutbrudd blant busspassasjerer

I september 2020 ble Folkehelseinstituttet varslet om et tilfelle av covid-19 blant passasjerer på en bussreise i Sør-Norge. Tilfellet var en del av et reisefølge på 40 personer inkludert guide og sjåfør. Nesten alle passasjerene ble smittet i løpet av de syv dagene de var sammen på reise.

Målet med studien er å undersøke hvorfor så mange av busspassasjerene ble smittet, mens relativt få ble syke og kun et par ble alvorlig syke, til tross for en relativt høy alder. Vi vil følge passasjerene over minst seks måneder og tar virusprøver, blodprøver og ber dem fylle ut spørreskjema om symptomer for å beskrive gruppen klinisk, mikrobiologisk og immunologisk. Den første måneden følger vi passasjerene ekstra tett for å studere akuttforløpet av infeksjonen. Vi håper at studien vil gi oss økt kunnskap om viruset og covid-19-sykdommen. Studien er et samarbeid mellom avdeling for medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin, smittevern, kommunehelsetjenesten i Randaberg og Sandnes, Influensainstituttet ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus. Studien ledes av avdeling medisinsk mikrobiologi, Stavanger universitetssjukehus.

N-ReCOVID 19 studien: The NOR Solidarity multicenter trial on the efficacy of different anti-viral drugs in SARS CoV-2 infected patients

Formålet med studien er å undersøke effekten av behandling med forskjellige aktuelle midler mot covid-19 infeksjon. Alle inkluderte pasienter får "standard of care" og de ble tidligere randomisert til behandling med virusmiddelet Remdesivir eller den betennelsessdempende medisinen Hydroxychloroquine. Akkurat nå gjennomgås resultatene så langt, før man bestemmer seg for videre strategi. Studien ledes av Verdens helseorganisasjon (WHO) og Oslo universitetssykehus. 

Forberede sykehuspersonell på covid-19-utbrudd ved hjelp av simulering

Covid-19-utbruddet krever raske respons fra helsevesenet, inkludert planlegging, oppskaleringskapasitet og utdanning av et stort antall forskjellige helsearbeidere / studenter med ulik bakgrunn og kompetansenivå. Dette er et internt kvalitetssikringsprosjekt, hvor målet er å beskrive bruk av simuleringstrening og simuleringsbasert prosessarbeid på kort varsel. Vi planlegger en rekke skreddersydde opplæringsinitiativer, inkludert: 1) forberedelse av medisinstudenter og andre for tjeneste, 2) oppfriskning av helsearbeidere som har vært borte fra klinisk arbeid, 3) passende infeksjonskontrollopplæring for alle ansatte, 4) team-trening av ulike covid-19-pasienttilfeller/situasjoner. Studien ledes av Safer, Universitetet i Stavanger / Stavanger universitetssjukehus.

Sykehusansattes erfaringer i anledning utbruddet av covid-19

Korona-utbruddet har satt en støkk i befolkningen, inkludert helsepersonell og andre sykehusansatte. Erfaring viser at smittefrykt blant helsepersonell er en reell problemstilling. Flere grupper sykehusansatte ser nå et behov for økt kompetanse innen fagfeltet smittevern. Ansattes erfaringer med utbruddet bør utforskes mer, slik at en kan lære til fremtidig håndtering av utbrudd og drive forebyggende praksis. Studien ledes av Stavanger universitetssjukehus.

CovidSurg – Kirurgi og covid-19-smitte

Evaluering av kirurgi og operasjoner for pasienter med mistenkt eller påvist covid-19-smitte. Formålet er å vurdere hvordan sykdommen kan påvirke pasienter som gjennomgår kirurgiske inngrep. Studien ledes av Stavanger universitetssjukehus.

Covid-19 blant barn innlagt på sykehus

En nasjonal prospektiv kohortstudie av covid-19 hos barn som blir henvist til sykehus. Alle pasienter under 18 år som kommer til deltakende sykehus med mistenkt covid-19 kan inkluderes. Pasienter med bekreftet covid-19 vil sammenlignes med pasienter med avkreftet covid-19. Studien ledes av Akershus universitetssjukehus (AHUS).

Prioriteringsdilemma og moralsk stress blant ansatte i Helse Vest under covid-19 epidemien

Studien er en panelundersøkelse som kartlegger omfanget av prioriteringsdilemma, moralsk stress og opplevd støtte blant helsepersonell i Helse Vest/HDS ved tre ulike faser av covid-19-epidemien. Studien ledes av Helse Bergen.

Vulnerable patients with personality disorder – consequences of the corona crisis

En tverrfaglig studie av pasienter i Sør-Norge som var i behandling i spesialiserte avdelinger for personlighetsforstyrrelser og som ble berørt av koronarestriksjonene. Ledes av Oslo Universitetssykehus.

Kvalitetsforbedringsprosjekt i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) etter koronatiltak

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) er i gang med et kvalitetsprosjekt der de vil undersøke ulike deler av tjenestetilbudet ved avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) ved SUS sin håndtering av pasientene under koronapandemien. Studien ledes av Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR).

Bruk av ultralyd ved akuttevaluering av pasienter med mistenkt covid-19-infeksjon i Norge (COVIDUS-NOR)

Hensikten med studien er å vurdere om funn på ultralyd har sammenheng med annen billeddiagnostikk, samt å se om ultralyddiagnostikk kan hjelpe i risikostratifiseringen av pasienter med mistenkt covid-19-smitte. Deltakerne er pasienter med mistenkt covid-19-sykdom som isoleres ved ankomst til akuttmottaket. Studien ledes av St. Olavs hospital.

Se nasjonal oversikt over covid-19-studier her.Sist oppdatert 14.04.2023