Til deg som pårørende

Det finnes støtteordninger, hjelpetiltak, tilskudd, avlastning og andre tjenester du som pårørende kan ha rett på.

Testbilde.PNG

Å være pårørende til et alvorlig sykt barn kan være svært krevende. Mange kjenner på uro, bekymring og vanskelige følelser. Det er gjerne også en del praktiske utfordringer som oppstår. Vi ønsker at du skal kjenne til hjelpeapparatet som finnes.

Støttetilbud på sykehuset

I tillegg til å behandle pasienter, har de et ansvar for å kartlegge og ivareta foresatte og søsken sine behov. De kan henvise til aktuelle støttetilbud på sykehuset og instanser i lokalsamfunnet.

Alle avdelinger har også en egen barneansvarlig - som følger opp barn som er pårørende.

En sosionom gir råd og veiledning i økonomiske, sosiale og juridiske problemstillinger som oppstår ved sykdom og skade. De gir praktisk hjelp til å søke eller ta kontakt med instanser utenfor sykehuset. Ved behov hjelper de også til med oppfølging i hjemkommunen samt underviser og veileder pasienter, pårørende og helsepersonell. Innhold i samtalene kan være hvordan håndtere og mestre en endret livssituasjon som følge av sykdom.

Våre sykehusprester er erfarne samtalepartnere som både pasienter og pårørende kan snakke med - uavhengig av religiøs tilhørighet. Prestene brukes som pårørendestøtte, og har mye erfaring med å møte mennesker i krise. Ved behov formidler disse også kontakt med representanter fra andre tros- og livssynssamfunn.

Prest er tilgjengelig hele døgnet. Hør med personalet på avdeling eller spør etter sykehusprest via sentralbord på telefon 51 51 80 00.

Det jobber flere barne- og ungdomspsykiatere på sykehuset. Disse jobber primært med utredning og eventuell oppfølging av barnet/ungdommen selv - men dersom det er særlige behov for det, kan pårørende henvises av barnelege for samtale.

LMS har som mål å øke pasienters og pårørendes kompetanse om egen situasjon, og dermed kunne bedre mulighetene til å mestre hverdagen best mulig. Opplæringstilbudene ved LMS er et viktig supplement til medisinsk behandling.

Mer informasjon om kurstilbud finner du på www.sus.no/lms.  

Hjelpeinstanser utenfor SUS

Se oversikt på www.sus.no/parorendelenker.  

Foto: Colourbox

Sist oppdatert 06.02.2024