Om barn og unges helsetjeneste

De som trenger hjelp og de som skal hjelpe barn og unge må forstå de ulike tjenestene og deres roller og ansvar. Slik kan vi skape et bedre hjelpetilbud.

 

Bakgrunn for prosjektet

Psykisk helsearbeid for barn og unge strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid, til oppfølging av lettere psykiske helseplager og til spesialisert behandling for mer alvorlige psykiske lidelser.

Mange ulike instanser er involvert i det psykiske helsearbeidet for barn og unge. Barnehager og skoler har en viktig forbyggende rolle og skal bidra til at barn og unge opplever trivsel, mestring, og inkludering. Kommunale tjenester som fastlegen, helsestasjon og skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, PPT og psykisk helsetjeneste/familiesenter tilbyr forskjellige tjenester til barn og unge som strever med ulike utfordringer. Spesialisthelsetjenesten for psykisk helse tilbyr spesialisert utredning og behandling til barn og unge med mulige psykiske lidelser.

Både barn, ungdom, pårørende og fagfolk kan oppleve systemet av hjelpeinstanser som forvirrende. Tjenestene har forskjellige mandater og roller gitt fra styresmaktene, og mandatene er hjemlet i ulike lovverk. For at barn og unge skal få et bedre hjelpetilbud, trenger både brukere og fagfolk å forstå de ulike tjenestene og deres roller og ansvarsområder.

 


Samhandlingsprosjekt i hele Helse Vest

I prosjekt «Barn og unges helsetjeneste» samarbeider brukere av tjenestene, fastleger, fagfolk i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten om å utvikle samhandlingsforløp for barn og unge. Verktøyet er delt inn i 7 samhandlingsforløp for ulike typer psykiske helseplager barn og unge kan ha. Forløpene beskriver de ulike tjenestenes roller og ansvarsområder og fungerer som et kart over tjenestene. Kartet skal hjelpe både fagfolk og brukere i å få oversikt over de ulike tjenestene og deres ansvarsområder.

Målet er at barn og ungdom skal få rett hjelp hos riktig tjeneste og at tiltakene fra ulike tjenester henger sammen slik at det oppleves som et helhetlig tilbud for barnet/ungdommen det gjelder og familien.

Barn og unges helsetjeneste startet som et samhandlingsprosjekt mellom Helse Fonna og samarbeidskommunene i 2016-2018. I samarbeid med Helse Stavanger ble det i 2019 gjennomført en pilot for å finne ut om verktøyet kunne tas i bruk også i andre områder. Konklusjonen var at verktøyet var overførbart, men måtte videreutvikles. I perioden 2019-2021 gjennomføres lokale samhandlingsprosjekt i hele Helse Vest. I prosjektene inviteres kommuner og BUPer til å ta i bruk og videreutvikle verktøyet sammen. Et sentralt mål er å skape arenaer for dialog og kulturbygging på tvers av tjenester og sektorer, der barn og unges behov settes i sentrum.

I perioden 2019-2020 inviterte Helse Stavanger alle kommuner og BUP’er i regionen til å gjennomføre en lokal revisjon av samhandlingsforløpene. Resultatet er forløpsbeskrivelsene du finner på denne siden. 

Om verktøyet

Verktøyet er organisert i 7 ulike typer psykiske helseplager barn og unge kan ha. Innenfor hvert tema, beskrives både hva som er normale utfordringer hos barn og ungdom, og psykiske plager av ulik alvorsgrad, fra lette psykiske plager til alvorlig lidelse.

I samhandlingsforløpene skilles mellom milde til moderate vansker og moderate til alvorlige vansker. For de fleste tilstandsbilder har kommunale tjenester ansvar for kartlegging og tiltak ved milde til moderate vansker, mens spesialisthelsetjenesten har ansvar for utredning og behandling av moderate til alvorlige vansker. Når det gjelder autismespektervansker og ADHD, skal kommunen kartlegge og henvise til spesialisthelsetjenesten dersom det er behov for utredning.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet ta kontakt med:

Helse Stavanger: Lars Ravn Øhlckers, lars.ravn.ohlckers@sus.no
Helse Fonna: Ester Marie S. Espeset, ester.espeset@helse-fonna.no
Helse Bergen: Liv Kleve, liv.kleve@helse-bergen.no
Helse Førde: Eili Riise Nygård; eili.nygard.riise@helse-forde.no


Sist oppdatert 06.12.2022