Informasjon om forskningsprosjektet

Trygg overgang til tablett- og miksturbehandling av lungebetennelse

Vi ønsker å forbedre behandlingen av pasienter med lungebetennelse ved å gå over fra intravenøs behandling til tablett- og miksturbehandling når dette vurderes som trygt. Dette medfører færre bivirkninger og kortere sykehusopphold.

Om prosjektet

Ved Mottaksklinikken, Stavanger universitetssykehus, foregår det nå en undersøkelse for å bedre behandlingen av pasienter med lungebetennelse. Norske og internasjonale retningslinjer for behandling av lungebetennelse anbefaler overgang til tablett- og miksturbehandling når dette vurderes som trygt. Dette medfører færre bivirkninger og kortere sykehusopphold.

Vi har grunn til å tro at pasienter i dag får intravenøs antibiotikabehandling lenger enn det som er nødvendig og ønskelig. Dersom kartleggingen viser dette, vil vi undervise personalet ved de kliniske avdelingene om trygg overgang til tablettbehandling. Vi vil så igjen se på om pasienter med lungebetennelse får rett antibiotika til rett tid.

Hva medfører prosjektet?

Pasienter innlagt ved Mottaksklinikken med lungebetennelse i perioden sommeren 2019 til i utgangspunktet ut 2021 kan bli med i forskningsprosjektet. Opplysninger som registreres er alvorlighetsgrad av lungebetennelse, kompliserende faktorer, tid til overgang til tablett- eller miksturbehandling og varighet av sykehusoppholdet. Vi vil innhente disse opplysningene fra pasientjournalen. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en navneliste. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i forskningsresultatene når disse publiseres. Informasjonen behandles konfidensielt. Dersom du ikke melder fra om at du ikke vil være med, vil du kunne bli inkludert i forskningsprosjektet. Om du blir med eller ikke ønsker å være med, vil behandlingen av deg være den samme.

Om kvalitetsforbedringsprosjekter

Behandling av god kvalitet er virkningsfull, trygg og sikker. For å sikre at behandlingen ved sykehuset til enhver tid har god kvalitet, arbeider vi systematisk med forbedringer. Dette prosjektet er et ledd i dette arbeidet. Forskning på helseopplysninger kan her gi oss svar på om den måten vi organiserer arbeidet rundt pasienten og underviser personalet på gir bedre behandling. Før et slikt prosjekt kan starte, må det godkjennes av ledelsen ved sykehuset i samråd med personvernombudet. Dette er gjort her. Regional etisk komite har også gitt tillatelse til oppslag i pasientjournalen for å hente ut nødvendige opplysninger. 

Dine rettigheter

Du kan til enhver tid få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du ikke ønsker å få dine opplysninger registrert, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller er brukt i vitenskapelige publikasjoner.

Ved ønske om reservasjonsadgang, innsyn i informasjon som registreres om deg eller å få slettet innsamlede opplysninger ber vi deg ta kontakt med prosjektleder Øyvind Misund Hernes. Han kan kontaktes på e-mail oyvind.misund.hernes@sus , eller ved å kontakte sentralbord på 51 51 80 00 og be om kontakt med prosjektleder på callingnummer 6730, du vil da settes direkte over. For øvrig kan personvernombudet Rafal Yeisen kontaktes på personvernombudet@sus.no , og vi gjør oppmerksom på at du har klageadgang til Datatilsynet.

Sist oppdatert 07.06.2022