Enurese - henvisning til barnepoliklinikken

Enurese er vanligvis ikke et utrykk for sykdom. For de fleste forsvinner dette spontant med økende alder.

 • ​Daginkontinens < 6 år: får som hovedregel ikke time med mindre man kan vise til symptomer eller funn som gir klar mistanke om organisk patologi.
 • Daginkontinens > 6-7 år: får time hvis residiverende infeksjoner, polyuri eller urge over tid.
 • Nattenurese <10 år: får som hovedregel ikke time.
 • Nattenuerse >10 år: får som hovedregel rett til prioritert helsehjelp ​

Forutsetning for å få time uansett alder:

 • Skikkelig anamnese med registrering av problemet over tid og opplysninger om infeksjoner og familiær opphopning. Registrering av evt. tilgrensende problemer med obstipasjon/encoprese og evt. behandling av dette.
 • Utredning ellers: Generell organstatus, vurdering av kraft, sensibilitet og reflekser i underextremiteter.  Fokus på obstipasjon ved palpasjon av mage og rektaleksplorasjon.
 • U-stix.
 • Adekvate behandlingsforsøk har pågått over min 6 mnd og skal innebære registrering, motivering, faste toalettider, væskerestriksjon.  Korrekt bruk av alarm etter fylte 8 år. Desmopressin i adekvate doser over en mnd etter fylte 8 år.​

Husk:

 1. Rett på madrassbeskytter og bleier på blå resept etter fylte 6 år ved daginkontinens, etter fylte 8 år ved nattinkontinens. § 5.1.
 2. Barnepoliklinikken har ingen vidundermedisin som helbreder enurese. Vi kan for de eldste tilby en vurdering hos lege for å utelukke organisk patologi, og/evt en kortvarig oppfølging hos sykepleier som innebærer registrering, motivering og informasjon.
 3. Ingenting hjelper hvis ikke barnet er modent nok til å ”eie” problemet eller motivert nok til å gjøre noe med det. Da er det bedre å ta en pause og forsøke på nytt etter 6-12 mnd.​​
Sist oppdatert 19.04.2023