To hender som holder en annen hånd.

Pleiepenger til foreldre ved nyfødt intensiv 3D

Noen foreldre har rett på pleiepenger når barnet deres er innlagt på nyfødt intensiv.

​Rett på pleiepenger

Du kan ha rett på pleiepenger dersom
  • du er medlem av folketrygden. Bor du i Norge er du vanligvis medlem av folketrygden (nav.no.)
  • du har omsorgen for barnet i perioden du søker for
  • barnet har vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste
  • du er sammen med barnet mens det er innlagt, eller du er hjemme fordi barnet trenger pleie hele tiden
  • du har vært i jobb i minst 4 uker umiddelbart før pleiepengeperioden starter. (Se informasjon om unntak fra dette litt lenger ned på siden).
  • du har minst 20 prosent fravær fra arbeidstiden din
  • inntekten din tilsvarer minst halvparten av grunnbeløpet (nav.no) i folketrygden

To omsorgspersoner kan søke pleiepenger samtidig

Når et barn er innlagt på sykehus har begge foreldrene som hovedregel rett til pleiepenger. Begge foreldrene må i så fall være til stede for barnet på sykehuset. 

Det samme gjelder hvis barnet har oppfølging fra nyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste (NAST) i hjemmet. Legen vurderer om det vil være behov for oppfølging av én eller to omsorgspersoner i perioden på sykehus og i hjemmet. 

For å ha rett til pleiepenger må du ha omsorg for barnet (det vil si at barnet bor fast hos deg). Også andre omsorgspersoner enn foreldrene kan ha rett til pleiepenger dersom de helt eller delvis har omsorgen for barnet. Dette kan for eksempel være besteforeldre, tante eller onkel, voksne søsken, andre familiemedlemmer eller andre nærstående.

Hva kan du få?

Pleiepengene beregnes på samme måte som sykepenger (nav.no). Beregningsgrunnlaget fastsettes ut fra dokumentert inntekt på det tidspunktet du søker pleiepenger fra. Inntekt opptil 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden (nav.no) tas med i beregningsgrunnlaget. Du får pleiepenger for 5 dager i uken, men ikke for lørdag og søndag. Arbeidsgiveren din kan forskuttere pleiepenger og kreve refusjon fra NAV.

Hvordan søker du?

Lege på sykehuset skriver ut søknadsskjema med legeerklæring til deg. Du fyller ut og signerer søknaden. Du kan sende søknaden til NAV digitalt via www.nav.no, eller per post. Ved digital søknad tar du bilde av legeerklæringen og laster den opp i søknaden. En digital søknad blir raskere registrert hos NAV.

I tillegg til søknaden trenger NAV opplysninger om inntekten din

  • Be arbeidsgiveren din sende inntektsoppl​ysninger (nav.no) digitalt til NAV. Søker du om forlengelse, trenger vi ikke nye inntektsopplysninger hvis periodene med pleiepenger henger sammen. Blir det et opphold mellom periodene, må arbeidsgiveren din sende ny inntektsmelding. 
  • Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, legger du inntek​tsopplysninger (nav.no) (NAV 09-35.01) sammen med søknaden.
  • Er du midlertidig ute av arbeid, bruker du skjemaet NAV 08-47.05 (nav.no).

Søknadsfrist

NAV kan gi pleiepenger for opptil 3 måneder før den måneden du søkte. Søker du for eksempel om pleiepenger for juni, må NAV ha søknaden senest i september. 

Les utfyllende informasjon om pleiepenger på www.nav.no, eller ring NAV på telefon 55 55 33 33.

​Mer informasjon om nyfødte som er innlagt på sykehus 

Når et nyfødt barn er innlagt på sykehus, vil begge foreldrene som hovedregel ha rett til pleiepenger hele perioden barnet er innlagt. Dette gjelder uavhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og barnets behov for tilsyn og pleie. 

Det er likevel et krav at den som søker om pleiepenger er til stede på sykehuset. 

Barnet regnes som in​nlagt også hvis det får behandling og oppfølging i NAST. Legeerklæringen skal være skrevet av sykehuslege eller lege i spesialisthelsetjenesten.

Her finner du mer informasjon: Pleiepenger for sykt barn - nav.no

Sist oppdatert 08.05.2024