Hjemmesykehus

Barneavdeling 3E/4D har ambulerende sykepleietjenester til noen av våre pasienter. Tjenestene gis til pasienter som er tilknyttet denne posten, men som ikke trenger profesjonell hjelp 24 timer i døgnet.

Tilbudet er mest aktuelt for barn og unge som har et langvarig behandlingsforløp og/eller hyppig behov for sykepleie. En gruppe sykepleiere med lang erfaring, derav noen med spesialutdanning, deltar i ordningen. Samtlige arbeider ved barne- og ungdomspost 3E/4D.

Hjemmesykehuset er i drift mandag - fredag kl. 07.30-15.30.

Hvorfor dette tilbudet?

Barn har det som regel best hjemme. Der er de trygge og har sitt nettverk og sine relasjoner, noe som har betydning for trivsel og tilfriskning. Søsken får en mer stabil hverdag når familien er samlet, og det blir lettere for foreldrene å ivareta sine foreldreoppgaver.

Tilbudet tilpasses den enkelte families behov. Vi kan møte opp på barnets skole eller barnehage dersom det er mest praktisk for barn og foreldre.

Telefon

Sykepleier i Hjemmesykehus
Telefon: 468 23 006

Barneavdeling 3E

Telefon: 51 51 84 79/51 51 84 80

Avdelingssykepleier 3E

Telefon: 51 51 80 11 

Kriterier for å kunne motta tjenesten

  • Tilbudet skal være medisinsk forsvarlig, og ansvarshavende lege skal godkjenne hver enkelt pasient for hjemmebehandling
  • Mottak av tilbudet er frivillig
  • Normal kjøretid mellom hjemmet og sykehuset skal være maks 30 minutter. Unntak gjøres.
  • Foreldrene må kunne kommunisere på norsk eller engelsk

Brukerundersøkelse – hjemmesykehus barn og NAST

Vi jobber for tiden med et prosjekt hvor vi ønsker å videreutvikle hjemmesykehus/NAST. Hensikten med denne undersøkelsen er å kontinuerlig forbedre tjenestene for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer. Barn over 12 år kan i tillegg svare på spørreskjema selv dersom de ønsker det.

Det er frivillig for deg å svare på denne spørreundersøkelsen. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt.
For å svare på brukerundersøkelse gå inn via internett og skriv inn adresse for undersøkelsen (svaross.ihelse.net) og kode (37RG).​

Sist oppdatert 19.04.2023