Henvisningsrutiner barne- og ungdomshabilitering

Et godt habiliteringsresultat for barn og unge er et gjensidig ansvar for kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det kommunale hjelpeapparatet har det daglige ansvaret for habiliteringen. Spesialisthelsetjenesten skal bidra til å bygge opp den kommunale kompetansen, og yte tjenester som krever særskilt kompetanse.

Henvisningsskjema barne- og ungdomshabilitering HABU
Søknadsskjema Intensiv Motorisk Trening (word-dokument)
Søknadsskjema intensiv spesialisert gangtrening (Word-dokument)
› Seksjon for samhandling
› Kontaktpersoner for Koordinerende enheter for habilitering i kommunene

Henvisning og henvisningsskjema

Hvilke barn kan henvises til barne- og ungdomshabilitering HABU

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - der dette skyldes medfødte eller tidlig ervervede tilstander, eller skader i nervesystem eller bevegelsesapparat. Dette gjelder spesielt pasienter med komplekse problemstillinger der krav til kompetanse overstiger det kommunene innehar.

Se liste over aktuelle tilstander i Prioriter​ingsveileder for barnehabiliteringstjenesten​ (helsedirektoratet.no).

I Helse Stavanger har Barnepsykiatrisk avdeling (BUPA) ansvar for utredning av autisme, men ved samtidig alvorlig eller dyp psykisk utviklingshemming kan henvisningen sendes til barne- og ungdomshabilitering HABU.

Hvordan henvise til oss?

Barn og unge skal henvises til oss fra leger på sykehus eller kommunen i samarbeid med andre aktuelle fagpersoner. Henvisningen skal skje i samarbeid med foreldre. Barn som allerede følges opp ved HABU, kan rehenvises på annen problemstilling uten at lege er involvert. Fastlege skal da ha kopi av henvisningen til orientering. Henvisningsskjemaet (øverst til høyre på denne siden) kan lastes ned eller tilsendes ved henvendelse til vår resepsjon.

Henvisningsskjemaet vårt

Henvisninger til oss skal skrives på skjemaet. Dette er viktig for å sikre at vi får informasjon som er nødvendig for å vurdere henvisninger.

Ved spørsmål om henvising kan vårt inntaksteam kontaktes på telefon 51 51 47 00 (resepsjonen, setter over til inntaksteamet)

Opplysninger som skal med i henvisningen

Henvisningsårsaken må være så tydelig og spesifikk som mulig. Ved svært avgrensede problemstillinger trenger vi bare informasjon relevant for bestillingen til oss. Henvisninger som er samordnet og godt dokumentert gjør at vi kan gi et best mulig tilbud. Vi trenger klar beskrivelse av hvilke utredninger og tiltak som alt er gjort i forhold til problemstillingen en ønsker å få vurdert i spesialisthelsetjenesten. De siste rapportene bør ikke være eldre en ett år.

Ved henvisning av for sen eller avvikende utvikling ønsker vi følgende opplysninger fra lege:

 • Beskrivelse av legeundersøkelse av barnet
 • ​Opplysninger om:
  • Barnets utvikling
  • Aktuelle arvelige sykdommer i slekten
  • Svangerskap, fødsel og nyfødtperiode
  • Vekst, gjerne i form av utfylt percentilskjema
  • Resultat av utførte undersøkelser av syn og hørsel

Dersom motoriske vansker skal vurderes bør følgende relevante opplysninger fra fysioterapeut eller ergoterapeut legges ved:

 • ​Kvalitativ beskrivelse av motoriske ferdigheter
 • Kvantitativ vurdering av motoriske ferdigheter som for eksempel:
  • ​AIMS (Alberta Infant Motor Scale)
  • MABC 2 test og sjekkliste for motoriske ferdigheter i hverdagen

Ved generell forsinket utvikling og mistanke om gjennomgripende utviklingsforstyrrelser:

 • Kartlegging og beskrivelse av vanskene
 • Beskrivelse av igangsatte tiltak og evaluering av disse
 • Resultat av standardiserte kartleggingsverktøy og vurdering av disse

Ved henvisning for nevropsykologisk vurdering/oppfølging:

 • ​Informasjon om hvilke funksjonsvansker i hverdagen gjør at en ønsker en slik vurdering
 • Informasjon om kognitiv/sosial utviklingshistorie
 • Oppdaterte kartleggings og test restultater
  • Testprofiler/testresultater
  • Vurdering av testresultater
 • For skolebarn resultater for standardiserte kartlegging i matematikk og norsk
 • Screening av sosio-emosjonelle utvikling/status for eksempel med CBCL
 • Beskrivelse dersom barnet ikke er testbart
 • Kopi av IOP/IUP dersom det foreligger

Ved omfattende atferdsvansker:

 • ​Beskrivelse av atferdsvanskene:
  • Form, alvorlighetsgrad, hyppighet, mulige utløsende og opprettholdende faktorer
 • Screening av sosio-emosjonell utvikling/status for eksempel CBCL

Ved ønske om utredning i forhold til språk og kommunikasjon:

 • En beskrivelse av barnets språkutvikling
 • En kartlegging av tale og språkforståelse
 • En beskrivelse av igangsatte tiltak, og evaluering
 • Resultat av hørselstest
 • Bruk egnede kartleggingsverktøy. Tester og lignende må ha en vurdering.

Ved sammensatte spisevansker:

 • En beskrivelse av spiseutvikling fra tidlig utvikling og frem til nå
 • En beskrivelse av barnets vansker i dag, og hva det trenger hjelp til
 • En beskrivelse av utprøvde tiltak, og evaluering
 • Utfylte percentilskjema for høyde og vekt

Henvisningen sendes

Henvisningsskjemaet må printes ut og sendes i papirform, sammen med evt. vedlegg til:

B​arne- og ungdomshabilitering HABU​ 
Pb. 8100 
4068 Stavanger

Behandling av henvisningen

Et tverrfaglig sammensatt innta​ksteam behandler alle henvisninger.  I henhold til Lov om pasientrettigheter §2-2 vil henvisningen bli vurdert innen 10 arbeidsdager. Resultatet av vurderingen og eventuell fastsetting av behandlingsfrist vil bli gitt skriftlig. Når henvisningen er akseptert, får saken prioritet etter gjeldende retningslinjer. Når en henvisning blir avslått, sendes 
begrunnet avslag. Inntaksteam gir skriftlig informasjon om inntak/avslag til henviser, med kopi til foreldre/ foresatte.​

Sist oppdatert 06.02.2024