Hva bør henvisningen inneholde?

Henvisningsråd/mal for innhold i henvisninger

Målgruppe

Fastleger og andre henvisere

Hensikt

Sikre godt grunnlag for å rettighetsvurdere og prioritere pasienter som søkes til behandling i poliklinikken ved Stavanger DPS.

Henvisningen skal inneholde

 
Pasienten må være undersøkt av lege/psykolog i forbindelse med henvisningen, og henvisning sendes fra legen (som regel fastlegen) eller psykologen.

For at henvisninger skal kunne vurderes med hensyn til pasientrettigheter og forsvarlig ventetid, forventes følgende innhold;

Personalia:
Pasientens navn, fødselsnummer, adresse, telefon og mobiltelefon.

Henvisningsgrunn, aktuell problematikk.

Beskrivelse av symptomer og funksjonsnivå samt henvisers vurdering av tilstanden.

Familie og sosialt:
Familieforhold, omsorg for barn, bosituasjon, arbeid/utdanning, økonomi, familiebelastning mht. psykisk lidelse.

Tidligere psykisk lidelse (inkl. selvmords- og voldsproblematikk) og behandling:
Legg ved kopi av epikriser fra innleggelser, terapi og utredninger hos andre behandlere.

Somatiske opplysninger

Aktuelle og tidligere somatiske sykdommer og evt. traumer.

 • Generelt om helsetilstand. Blodtrykk, og evt EKG og vekt
   Relevante blodprøver avhengig av problematikk:
  Crp, SR, leukosytter
 • Hb, ferritin, CDT%
 • Albumin, ALAT, ALP, GGT   
 • Kreatinin, HbA1c
 • Na, K, Ca, P
 • TSH, fritt T4, vit.D
 • B-12, metylmalonsyre, folsyre, homocystein   
 • total-kolesterol

Medisiner:
NB! Oppdatert medikamentliste
Tidligere medikamentell behandling for psykisk lidelse, effekt?

Stimulantia:
Tidligere og aktuelle legale og illegale rusmidler, inkl. alkohol, A- og B- preparater.

Aktuelle samarbeidspartnere:
Beskriv gjennomførte og aktuelle tiltak på førstelinjenivå. Har pasienten individuell plan?

Andre forhold:
Behov for tolk? Språk må angis
Hvis henviser ikke er fastlege: hvem er fastlege? Er fastlegen kjent med henvisningen?

Sted, dato, navn, tittel og telefon

Sist oppdatert 30.09.2021