Dalane DPS

Dalane distriktpsykiatriske senter (DPS) består av en døgnpost og poliklinikk. Akutteam, gruppepoliklinikk og ARP (Ambulerende rus- og psykiatriteam) er en del av poliklinikken.

På Dalane DPS ønsker vi å gi deg et individuelt tilpasset tilbud. Vi ønsker å normalisere livssituasjonen til de pasientene som kommer til oss, og bygge videre på de ressursene pasientene har, slik at de kan mestre et mest mulig selvstendig liv.

Dersom du ønsker eller blir anbefalt å etablere poliklinisk kontakt med Dalane DPS må du ta kontakt med din fastlege for en henvisning. Henvendelse til Psykiatrisk akutt-team kan også lede til ytterligere kontakt med  Dalane DPS.

Etter at vi har mottatt henvisningen vil du få tildelt en behandler. Tildelingen går etter problemstillingen legen din har fremlagt og etter behandlingskapasitet hos den enkelte behandler. Det siste for å sikre deg kortest mulig ventetid. Etter den første vurderingssamtalen du har med behandleren din, kan behandler referere til vanskene dine i behandlerteamet for å kunne få innspill i behandlingen. Dette for å garantere at du får best mulig hjelp.


Avhengig av behandlingskapasiteten starter du med behandlingen eller du blir satt på venteliste til det blir ledig plass til deg.

Når du selv ønsker eller du blir søkt innlagt, vil søknaden vurderes i inntaksteamet ifht. problemstilling og kapasitet.

Du kan forvente

 • At vi samarbeider med deg om å utvikle en behandlingsplan etter at du har opprettet kontakt med Dalane DPS.
 • At du er informert om hvilke arbeidsdiagnose vi har satt og hvordan vi tenker oss behandlingsopplegget vil arte seg.
 • At vi ber om ditt samtykke i forbindelse med utveksling av informasjon eller samarbeid med eksterne instanser og andre.
 • At alle involverte fagpersoner, ved hjelp av behandlingsplanen, informeres om behandlingsopplegget.
 • At behandlingsplanen brukes i behandlingssamtaler med deg.
 • At vi samarbeider med første-linjetjenesten i din kommune for at du skal få best mulig kontinuitet i behandlingen. Dette gjør vi i samarbeid med deg
 • At behandlingsplanen, hvor det er aktuelt, kan innlemmes i en individuell plan.
 • At planen sørger for kontinuitet i behandlingen dersom du senere har behov for ny kontakt.

 • At du innstiller deg på samarbeid om bedringen din under kontakt med senteret.
 • Gir opplysninger som er relevante for behandling her.
 • Er åpen og ærlig om deg selv i behandlingsopplegget.
 • Gir tilbakemelding om ting du er misfornøyd med og fornøyd med under behandling.
 • Er innstilt på gjensidig tillit i behandlingsopplegget.

Pasientjournal

Alle pasienter som får tilbud om behandling ved senteret får opprettet egen journal. Dette er et arbeidsredskap hvor tiltak, vurderinger, korrespondanser med interne og eksterne avdelinger samt primærleger, journalføres.

Alle pasienter har rett til innsyn i egen journal. Dersom du ønsker slikt innsyn skjer det via samarbeid med behandler og journalansvarlig. Journalen er omfattet av taushetsplikt og et omfattende lovverk som skal ivareta pasientens rettigheter.

Journalen skal kun være tilgjengelig for personell ved den avdeling du får hjelp fra. Du har mulighet til å reservere deg for innsyn av andre enn din hovedbehandler.

Individuelle planer

Alle med et langvarig og sammensatt behandlingstilbud har rett på en individuell plan hvor tiltakene koordineres i samarbeid med pasient og pårørende.

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter gjeldende fra 1.oktober 2001 er retningsgivende for alle forhold rundt pasienten. Pasientrettighetsloven gir deg rett til å medvirke i valg av tilgjengelige og forsvarlige behandlingsmetoder. I følge denne loven kan også pasienten klage på behandlingstilbudet.

Kontrollkommisjonen

Kontrollkommisjonene er et uavhengig utvalg ledet av en jurist som behandler klager på innleggelse, bruk av tvang og lignende. Den som fremmer en sak for kontrollkommisjonen bør ha egen advokat. Advokathjelp er gratis når det fremmes sak om tvangsbruk. En kan få hjelp til å utnevne advokat. Kontrollkommisjonen kan kontaktes direkte eller per brev.


Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på innholdet i, eller kvaliteten av behand­lingen. Kontaktes per telefon, brev eller ved direkte fremmøte. Helsetilsynet i Rogaland telefon 51 56 87 50.


Pasientombudet

Pasientombudet gir råd og veiledning hvis du har en sak overfor sykehuset eller andre som er involvert i din behandling. Kan kontaktes per telefon, brev eller ved direkte fremmøte. Pasientombudet i Rogaland telefon 51 51 86 66.


Pasientskadeerstatningsnemnda

Denne nemnda behandler saker om feilbehandling som pasienten mener har medført skade eller men. Har kontor i Oslo. Adresse og informasjon kan fås ved henvendelse til personalet i avdelingen eller hos Fylkeslegen. Norsk Pasientskadeerstatning telefon 22 99 45 00 E-post: npepost@npe.no

Serviceerklæring

En serviceerklæring skal gi informasjon om hva du kan forvente deg av Dalane DPS med hensyn til utredning og behandling. Serviceerklæringen skal også gi deg realistiske forventinger til behandlingen. Den skal i tillegg si noe om hvilke rettigheter og plikter du har som pasient, og hvilke rettigheter og plikter vi har. Gjennom serviceerklæringen ønsker vi å utvikle god kontakt med våre brukere.

Det er Arbeids- og administrasjonsdepartementet som har pålagt alle statlige etater og institusjoner å utvikle serviceerklæringer for å forbedre forholdet mellom etaten/institusjonen (sykehuset) og dens brukere. 

Brukerråd

Alle pasienter og pårørende kan henvende seg til brukerrådet i generelle saker som angår tilbud og behandling i poliklinikken og sengeposten ved Dalane DPS.

Hvordan ta kontakt/henvende seg til brukerrådet:

 • Via din kontaktperson ved Dalane DPS
 • Telefon: 51 51 21 65
 • E-post: dalane.dps@sus.no
 • Post: Dalane DPS, Sjukehusveien 38, 4373 Egersund

Kontakt

Postadresse

Sjukehusveien 38, 4373 Egersund

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang 4 (fra Langevannsveien) 

Langevannsveien 15

Langevannsveien 15, 4373 Egersund

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Praktisk informasjon

​Vår besøkstid er alle dager mellom 14.00-21.00

  Selvhjelp

  Her finner du nyttig informasjon om flere av selvhjelpstilbudene som finnes i Rogaland.
  Se alle selvhjelpstilbudene
  Mann som holder og skriver på en mobiltelefon. Foto.