VR-simulering

Klinikk Psykisk helsevern voksne og Prehospital klinikk har utviklet VR-simulering for å øke kompetansen innenfor transport av psykisk syke.

To ambulansemedarbeidere simulerer en ambulansetur med VR-briller.
Klar for simulering

​​Målet med prosjektet er å stimulere til økt profesjons- og refleksjonskompetanse, noe som vil gi en forbedret pasientbehandling og være med å redusere personalskader, usikkerhet og utrygghet hos personalet.

Startfasen

Det ble kjøpt inn 10 VR-briller og filmet 10 filmer av scenarier innenfor psykisk helse i 360 graders format. Disse VR-brillene er dedikert til Prehospital klinikk, da dette prosjektet er finansiert av øremerkede midler fra Helse Vest, til forbedringsarbeid i prehospitalt. Fokus på psykisk helsearbeid og utvikling av gode samhandlingsrutiner med involverte etater og tjenester slik som AAT, legevakt, AMK, ambulanse og politi er en sentral målsetning i dette prosjektet. Hovedmålet er å tilrettelegge for økt profesjons- og refleksjonskompetanse i trygge rammer.

VR-simuleringsprosjektet er et verktøy til bruk i undervisning og i andre læringsarenaer. Vi har latt oss inspirere av VR-simuleringer som er gjort ved Sykehuset Innlandet.

VR-simuleringen har blitt presentert og simulert for ambulansepersonell og i utdanningen for paramedisin i Stavanger. Fasilitatorer i Prehospital Klinikk har blitt lært opp i å håndtere denne typen simulering. 

Selve simuleringen foregår etter prinsipper fra simuleringspedagogikken Train The Trainer: Først gjennomføres en brief på 10 minutter der en blir kjent med det tekniske utstyret og situasjonen som skal simuleres. Deretter ser alle samme film i VR. Dette tar ca. 10 minutter. Til slutt gjennomføres en refleksjon/debrief på omtrent 30 minutter. Hele prosessen kan gjennomføres i et personalmøte, fagdager eller i beredskapstid på ambulansen, noe som gjør det svært fleksibelt og versatilt.

​​Dagens status

VR-prosjektet er videreført i Klinikk psykisk helsevern voksne, Akutt og intensiv avdeling med hjelp av prosjektmidler fra Akuttnettverket​. Vi har nå 40 briller tilgjengelig for simulering (2x10 briller til prehospital klinikk og 2x10 briller til Akutt og intensiv avdeling). Det er filmer fra prehospital tjeneste, inkludert filmer i samarbeid med politi og legevakt, og innhospitale filmer fra akutt psykiatri.​

​Nasjonalt nettverk for VR-simulering

Vi har startet et Nasjonalt nettverk for VR-simulering som møtes på Teams hver 2. måned samt en fysisk samling pr år. Medlemmer i nettverket får tilgang til filmer som kan brukes til simulering. Pr i dag er det delt ca  60 filmer.

Ønsker du å bli medlem eller mer informasjon, ta kontakt med leder for NNVRS:

Mads Johansen (mads.johansen@sus.no)

Leder Akutt Mottak C2 (AMC2)

SUS. Klinikk Psyksik Helsevern Voksne

Akutt og intensiv avd

 

Det er over 100 medlemmer i nettverket represen​tert fra:

 • Helse Stavanger 
 • Helse Vest IKT 
 • Sykehuset Innlandet 
 • Sørlandet Sykehus 
 • A-HUS 
 • OUS 
 • Helse Fonna (Valen) 
 • Helse Førde 
 • Sykehuset Telemark 
 • Sykehuset Vestfold 
 • St. Olav Hospital 
 • Helse Bergen 
 • Vestre Viken 
 • Diakonhjemmet Sykehus 
 • NKS Olaviken Sykehus 
 • Sykehuset Østfold 
 • Nordlandssykehuset 
 • MAP Sentralt 
 • Universitetet i Stavanger 
 • Universitetet i Agder 
 • Universitetet i Tromsø 
 • NTNU Innlandet 
 • Høgskulen i Vestlandet (SimArena) 
 • VID Stavanger 
 • VID Bergen 
 • AOF Vestlandet - Agder 
 • Stavanger Kommune 
 • Tromsø Kommune 
 • Porsgrunn Kommune 
 • Verdal Kommune 
 • Fagskolen i Agder 
 • Helse Campus 
 • KORUS Bergen 
 • RVTS Vest 

For medlemmer av nettverket

VR-HUB (krever tilgang)​

 

 

 

VR-logo

 

 

 

 

 

Lenker

InterRegSim

VR i helse: – Bare fantasien setter grenser (sykepleien.no)​

​​Akutt mottakspost C2 - AMC2 (URL)

Hele Vest IKT VR-lab​​​

Nyheter/artikler

Artikkel: Immersive 360 videos in health and social care education: a scoping review​


Sist oppdatert 14.03.2024