For pårørende

Alle pårørende som henvender seg til helsetjenesten har rett til generell informasjon om rettigheter, vanlig praksis på området, saksbehandling, muligheter for opplæring og informasjon om ulike typer lidelser og behandling.

Pårørende er en kunnskapskilde, omsorgsgiver og en del av pasientens nærmiljøø, samt at pårørende også har egne behov. Pårørende kan også være pasientens representant. Med pårørende mener en her fortrinnsvis foreldre eller foresatte, søsken til pasient, ektefelle eller samboer og barn.

Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse for tilstander der tanker og atferd i forhold til mat og vekt begynner å begrense livsutfoldelsen og forringe livskvaliteten.  De spiseforstyrrelsene som regnes blant de alvorlige er:

Anoreksi: kjennetegnes av bevisst vekttap som fremkalles og vedlikeholdes av pasienten. Forekommer hyppigst hos tenåringsjenter og unge kvinner, men også tenåringsgutter og unge menn kan rammes, likeledes prepubertetsbarn og kvinner frem til menopausen.

Lidelsen er ofte forbundet med spesifikk psykopatologi, der frykt for fedme og lubben figur er påtrengende og overdimensjonert.Pasientene fastsetter en lav idealvekt på seg selv. Det foreligger vanligvis underernæring av varierende alvorlighetsgrad, med sekundære endokrine og metabolske forandringer og forstyrelser av kroppsfunksjoner. Symptomene omfatter innskrenket valg av matsorter, overdreven trening, selvfremkalte brekninger og defakasjoner og bruk av appetittdempende midler og diuretika.

Bulimi: kjennetegnes av gjentatte episoder av overspising og overdreven opptatthet av kontroll over kroppsvekten. De som rammes viser ofte en intens redsel for overvekt. Dette medfører ulike former for vektreduserende atferd, som eksempelvis oppkast eller bruk av avføringstabletter. Lidelsen har mange felles symptomer med anoreksi, bl.a. overdreven opptatthet av figur og vekt. Gjentatte brekninger gir lett elektrolyttforstyrrelser og fysiske komplikasjoner. I sykehistorien er det en episode med anoreksia måneder eller år tidligere.

Andre spesifikke spiseforstyrrelser: mest vanlig blant disse er Overspisingslidelse, hvor det er gjentatte episoder av overspising uten oppkast eller annen vektreduserende atferd, med overvektighet som resultat. Overspising kan være en følge av belastende livshendelser, som tap, ulykker, fødsel og så videre.

Uspesifikke spiseforstyrrelser: er en samlegruppe hvor symptombildet ikke passer de spesifikke diagnosene, men hvor noen elementer er tilstede og lidelse og livsbegrensning er betydelig.

Sist oppdatert 30.09.2021