Rettigheter

Rettigheter ved innleggelse.

Innleggelse og​ samtykke

Alle innleggelser ved Utredningsposten skjer etter til Lov om etablering av psykisk helsevern § 2-1 som sier at den skal skje etter samtykke. Det er foreldrene, eller andre som har foreldreansvaret, som har rett til å samtykke til helsehjelp for pasienter under 16 år etter Pasient- og brukerrettsloven § 4-4. 

Rettigheter til in​​formasjon

Foreldre/foresatte har rett på å få informasjon om all undersøkelse og behandling. For barn under 12 år gjelder foreldre innsynsrett i elektronisk journal. For barn over 12 år må en formelt be om å få utskrift av journal.

Klag​erett

Ved uenighet i selve innleggelsen eller klage på bruk av tvang eller lignende har foreldre/foresatte og barn over 12 år rett til å fremme dette for kontrollkommisjonen. Klage på innhold og/eller kvalitet i behandlingen fremmes til fylkeslegen i Rogaland. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling kan være behjelpelig med informasjon om hvordan dere skal gå frem. Dere kan også kontakte pasientombudet som gir råd og veiledning dersom en har en sak overfor sykehuset eller andre som er involvert i behandlingen.

Rett til å få ​​dekket utgifter når barn er innlagt på sykehus

Under innleggelsen får dere dekket mat, opphold og parkering til en bil. Se pasientreiser på Helsenorge.no for dekning av reise i forbindelse med innleggelsen.
Sist oppdatert 28.08.2023