Er du henviser eller samarbeidspartner?

Transkulturelt Senter hadde oppstart som pilotprosjekt i 2014 og gikk over i ordinær drift i 2016. Senteret tilhører Psykisk helsevern barn (PHV), unge og rusavhengige (PHBURA) – Avdeling unge voksne og flyktninger.

Vi er landets første transkulturelle senter som behandler asylsøkere og flyktninger. Vi jobber med direkte pasientrettet arbeid, konsultasjonsvirksomhet, veiledning, undervisning og forskning. 

Senteret er bemannet med leder/voksenpsykiater, barnepsykiater/psykiater, klinisk sosionom/individualpsykoterapeut og psykologspesialist samt kontorleder.

Vårt mål er å bidra til at traumatiserte asylsøkere og flyktninger får et likeverdig helsetilbud, med spesielt fokus på et godt tjenestetilbud som ivaretar deres psykiske helse.

Vi samarbeider tett med viktige aktører i flyktningefeltet: primærhelsetjenesten, andrelinjetjenesten, asylmottak og flyktningerettet virksomhet hos helseregionens kommuner, frivillige aktører og organisasjoner.


​Henvisningsrutiner for Transkulturelt senters polikliniske virksomhet

 

Transkulturelt Senter etterstreber lav terskel for kontakt (herunder drøfting, veiledning på konkrete case, rullerende veiledning- og undervisningopplegg og vurderingssamtaler).

Den kliniske kapasiteten innebærer at terskelen er noe høyere for behandlingsoppstart eller overtakelse av pasientforløp som allerede er igangsatt i spesialisthelsetjenesten.

Transkulturelt senter tar imot henvisninger fra psykiatrisk divisjon og fra somatiske avdelinger ved SUS.

Følgende har også henvisningsrett til oss etter forutgående drøfting og søknad som imøtekommer våre krav til innhold (se under).
  • Helsestasjon
  • Fastlege
  • Barnevernstjeneste
  • Bedrifthelsetjeneste
  • Kommunalt psykisk helsevern
  • Kommunale flyktningtjenester (koordinert med fastlege)
  • Legevakt (fungerende fastlege for enkelte asylsøkere/flyktninger)
  • Pårørende / fullmektige / mentorer / pasienten selv
  • Rådgiver / sosialkonsulent ved skole og læringssenter


 

Søknadens innhold

Personalia

Fødselsnummer / DUF- nummer

Faktisk adresse

(dersom asylmottak eller institusjon; avdeling, telefonnummer og navn på eventuell særkontakt hvis denne informasjonen foreligger)

Familiesituasjon og nettverk

Bor pasienten alene eller sammen med andre?

Tolkebehov

Språk, telefon / fremmøte, preferanse på kjønn og eventuelt kjente inhabile eller foretrukne tolker.

Tilknyttet fastlege / helsestasjon

Kjennskap til/kartlegging av traumehistorie

(eksempel; barndom, før flukt, under flukt, etter ankomst)

Opplysninger om medfødte sykdommer og tilstander/funksjoner som allerede er utredet

Medisinoversikt

Symptomer og kliniske funn
Tidligere, henviste og / eller pågående behandlingsforløp i 1. og 2. linjen
Opplysninger om andre instanser som er involvert på henvisningstidspunktet

(eksempel; PPT, barnevernstjeneste, kommunepsykolog, familiesenter)

Dersom kartlagt; pasientens egen «bestilling» / beskrivelse av problemet

Oppholdsstatus og botid i Norge

(eksempel: «Pasienten bor på mottak X på 7. mnd, har opplyst til IMDI at h*n ønsker å bli bosatt i X fylke/kommune» / «Pasienten har 2 utvisningsvedtak fra UDI og en pågående ankesak i UNE» / «Pasienten er nylig ankommet kvoteflyktning» / « Pasienten kom til Norge i 2007, alle barna er født her» / «Pasienten har vært papirløs i 11 år»)
 


 

Sist oppdatert 30.09.2021