Engelsvoll

Engelsvoll ligger på Engelsvoll i Klepp kommune. Vårt tilbud består av døgnbehandlingspost med treningsbolig samt poliklinisk oppfølging/behandling. Målet vårt er å gi et spesialisert tilbud til brukere i alderen 18 til 30 år med alvorlige psykiske lidelser innen psykosespekteret. Vi har 14 døgnplasser, av disse er fem reservert for brukere med ROP-lidelse (rus- og psykiatrisk lidelse).

Om Engelsvoll

Engelsvoll ligger på Engelsvoll i Klepp kommune. Vårt tilbud består av en døgnbehandlingspost med treningsboliger samt poliklinisk oppfølging og behandling. Vi har totalt 14 døgnplasser, hvorav fem er reservert til brukere med ROP-lidelse. Vi har også seks treningsboliger.
Behandlingen og rehabiliteringen koordineres av et tverrfaglig team. Vi legger stor vekt på å gi den enkelte bruker mestringsopplevelser gjennom et bredt tilbud av tjenester, bestående av fysisk aktivitet, kostholdsveiledning, arbeidstrening, botrening, tilrettelagt skolegang og sosial ferdighetstrening. I tillegg får våre brukere tilbud om samtaler med psykologspesialist, psykiater, musikkterapeut og sosionom. Samtaleterapien tar utgangspunkt i en personbasert og recoveryorientert tilnærming.


Engelsvoll er godkjent for tvungent psykisk helsevern. De fleste av våre brukere er imidlertid innlagt etter eget ønske. Vår modell for drift er basert på frivillighet og et ønske om å samarbeide om tiltak som kan fremme bedringsprosessen hos den enkelte. Vi har åpne dører i avdelingen, og brukeren får egen nøkkel til sin dør.


Vi har stort fokus på å tilrettelegge for individuelle behov og størst mulig grad av brukermedvirkning. Høsten 2015 etablerte vi tilbud om brukerstyrt innleggelse i sengeposten. Målet med dette tilbudet er å legge til rette for at brukere selv skal kunne be om hjelp, da i et tidlig stadium. Det kan være når de kjenner på økte psykoseplager, økt stress i omgivelsene, eller har behov for en kort hvileperiode fra en strevsom tilværelse.
Engelsvoll har også en integrert poliklinikk. Her gis poliklinisk tilbud til omtrent 20 brukere på dag og kveld. I etterkant av utskrivelse, får alle brukere som har behov for og ønsker det, tilbud om poliklinisk behandling i inntil seks måneder. Det er et ledd i vårt mål om mest mulig sømløse overganger fra spesialisthelsetjenesten og over til kommunal omsorg.


Personer som er henvist og står på venteliste til døgnbehandling, kan få tilbud om å delta i aktiviteter som fysisk trening og arbeidstrening, i påvente av døgntilbud.

Behandlingsforløp og metode

Engelsvoll har i flere tiår drevet med fysisk trening som en del av behandlingstilbudet, da på bakgrunn av forskning som viser at vår målgruppe har god nytte av fysisk trening som en av flere behandlingsmetoder. Vi har flere typer treningstilbud, både på gruppenivå og individnivå: Landhockey, svømming, fotball, volleyball, trenings- og styrkerom, yoga, kondisjonstrening, turgruppe, friluftsgruppe, spinning samt trening på treningssenter i lokalmiljøet. Vi tilrettelegger for at brukere kan fortsette med annen type trening som de har drevet med tidligere.

Ved Engelsvoll jobber vi mye med tilrettelegging av kosthold. Våre brukere er ofte preget av negative symptomer, noe som kan sette sitt preg på ernæringsstatus, tannhelse og vekt. For å forebygge utvikling av metabolsk syndrom, som for vår brukergruppe innebærer en gjennomsnittlig redusert levetid på 10-20 %, tilbyr vi tilrettelagt kosthold der fokus er god mat og tilstrekkelig mat til faste tider. Engelsvoll har egen kokk og tilbyr også matlagingskurs, kostholdskurs samt tilpasset meny til enkelte som har spesielle behov og/eller somatiske sykdommer. Alle som ønsker det får også tilbud om røykesluttkurs.

Fra høsten 2016 startet vi opp med et nytt og lovende behandlingsprogram for livsmestring og recovery. I dette programmet er brukernes egne mål utgangspunkt for behandlingen. Sentrale elementer er psykoedukasjon, forebygge tilbakefall, symptommestring, sosial ferdighetstrening og undervisning om medisiner. Behandlingen er utviklet som et resultat av en gjennomgang av forskning på hva som virker ved symptomer på alvorlig psykisk lidelse, som schizofreni.
https://www.napha.no/content/13380/Ny-recovery-behandling-pa-full-fart-inn-i-Norge

Vi gir brukerne tilbud om verksted for kreative uttrykksformer. Dette innebærer tilbud om maling, foto, søm, rammeverksted, håndarbeid, tegning og møbelverksted. Engelsvoll har også eget gartneri og en stor hage, der brukere får tilbud om arbeidstrening sammen med gartner og fagarbeider. Her kan brukere som også har et svært lavt funksjonsnivå få utnytte sine ferdigheter, da med tett støtte og veiledning. Vi tar også imot polikliniske brukere fra andre avdelinger til aktivitetsgrupper og individuelle aktiviteter.

Engelsvoll har egen musikkterapeut i full stilling. Musikkterapi er en klinisk og evidensbasert praksis, hvor man bruker systematiske og musikalske intervensjoner for å nå individuelle mål innen en terapeutisk relasjon. Hvilken type musikkterapi som gis, er avhengig av hvilke symptomer brukeren har.

Botrening og arbeidstrening starter vi opp med tidlig i behandlings- og rehabiliteringsløpet. Sammen med brukeren jobber vi for å kartlegge evne til ADL samt trene på ADL-ferdigheter. Slik arbeider vi systematisk for å øke funksjonsnivået, samt gi tilpasset grad av støtte når brukeren er klar for oppstart på skole eller jobb.

I sommermånedene har vi faste, ukentlige turer til seksjonens sommerhus, Solvang, på Ims. I tillegg arrangerer vi ferieuker her hver sommer og høst for brukerne av seksjonen. På Solvang er det 14 sengeplasser, stor hage og rike tur- og bademuligheter.

I løpet av oppholdet tilbyr vi brukere kurs og trening i sosiale ferdigheter. Vi har kunnskapsbaserte familie-/enfamiliegrupper, som er et viktig supplement til det psykoedukative og forebyggende arbeidet som allerede gjøres ved seksjonen.

Pårørende inviteres til omvisning i seksjonen og får hilse på brukerens team og behandler. Vi har utarbeidet et eget pårørendehefte som beskriver behandlingsforløp med de ulike intervensjoner og aktiviteter, samt kontaktinformasjon og informasjon om seksjonens barneansvarlige medarbeidere.

Kontakt

Postadresse

Engelsvoll Engelsvollveien 111 4353 Klepp Stasjon

Kontakt avdelingen via helsenorge.no

Slik finner du fram

Engelsvollveien 111

Engelsvollveien 111, 4353 Klepp Stasjon

Nyheter