Lokal plan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

De personlige, familiære, sosiale og samfunnsmessige skadevirkningene av rusproblemer er av Verdens helseorganisasjon definert som ett av de store helseproblemene i vår tid. Rusmiddelproblematikk kommer sjelden alene, men opptrer i ulik alvorlighetsgrad samtidig med psykisk uhelse og somatisk sykdom. Derfor er det riktig at spesialisthelsetjenesten også framover bygger videre på en integrert tilnærming til pasienter og deres pårørende som vi møter med denne type problematikk. Alle enheter i foretaket skal ha en grunnleggende forståelse og kunnskap om rusrelaterte vansker for raskest mulig kunne sette inn de rette tiltak eller sikre overføring til Tverrfaglige spesialiserte rustjenestene (TSB).

Publisert 31.03.2017
Sist oppdatert 22.06.2017

​Å kunne yte samtidig hjelp for rus – psykisk og somatiske vansker er en forutsetning for å gi effektiv hjelp. Det inkluderer også å involvere pårørende. Psykiske problemer og rusavhengighet starter ofte i tidlig alder og kan kalles de unges lidelse. I strategiplanen for Helse 2020 blir dette erkjent og definert som eget satsningsområde. Vi vil i denne planen anbefale en forsterket satsning innen tidlig intervensjon.

Opptrappingsplanen for rus, Samhandlingsreformen og Ny nasjonal helseplan legger føringer for samhandlingen mellom kommunenes tjenestetilbud og spesialisthelsetjenesten. En ny lokal plan for spesialisthelsetjenesten for de kommende årene tar hensyn til dette. Avklaringen om grenseoppganger blir beskrevet flere steder i planen.

Halvparten av tilbudet til pasienter med rusproblemer gis i dag av private ideelle institusjoner som Helse Vest RHF har inngått avtale med. Helse Stavanger HF har et samordnings- og koordineringsansvar for å sikre gode behandlingsforløp og ressursutnytting uavhengig av organisatoriske tilknytninger. Samhandlingen mellom foretak og de private ideelle er god. Endringer i ansvarsområder og arbeidsfordeling vil også framover avklares i dialog mellom RHF, HF og de private ideelle. Denne planen fokuserer mest på utvikling av foretakets egne spesialiserte tilbud innen TSB.

Organisasjonskartet for Helse Stavangers tilbud innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling er i endring. Fra 2017 blir dette samlet i egen Avdeling for rus og avhengighetsbehandling. ( ARA). Avdelingen inngår i Klinikk for psykisk helse, barn, unge og rusavhengige. Tilbud for pasienter på § 10 -2 vil inntil videre få tilbud innen Klinikk for psykisk helse voksne. Tidligere var tilbudet samlet i en seksjon i Avdeling for unge voksne (AUV). I planen vil dere se at statistikk henviser til AUV og flere steder i planen vil både benevnelsen ARA og AUV bli brukt.

Pasienter bosatt innen vårt foretaksområde kan også nytte seg av tilbudene i andre helseforetak og hos alle private ideelle som har driftsavtale med RHF – et. Det er ikke noen økonomiske transaksjoner mellom foretakene for at tilbudet er tilgjengelig for alle pasienter i hele RHF- området. Forslaget til ny Lokal plan for TSB forutsetter at denne ordningen fortsetter selv om det skulle bli endringer i innhold i de forskjellige tilbudene.

Les hele planen (pdf)